• ۱۳:۰۰  ثبات قیمت میلگرد جهان فولادسیرجان
 • ۰۸/۱۹ ۱۲:۵۰  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد البرزتاکستان
 • ۰۸/۱۹ ۱۲:۵۳  افزایش ۲۰ تا ۳۰ تومانی قیمت میلگرد بافق یزد
 • ۰۸/۱۹ ۱۲:۵۰  افزایش ۲۰ تا ۵۰ تومانی قیمت میلگرد کویرکاشان
 • ۰۸/۱۹ ۱۲:۵۰  افزایش ۲۰ تا ۷۰ تومانی قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش
 • ۰۸/۱۹ ۱۲:۴۴  افزایش ۲۰ تا ۳۰ تومانی قیمت میلگرد ارگ تبریز
 • ۰۸/۱۹ ۱۲:۴۰  افزایش ۴۰ تومانی قیمت میلگرد فایکو
 • ۰۸/۱۹ ۱۲:۳۰  افزایش ۴۰ تومانی قیمت میلگرد آذرفولادامین
 • ۰۸/۱۹ ۱۲:۴۰  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد روهیناجنوب
 • ۰۸/۱۹ ۱۲:۲۰  افزایش ۵۰ تومانی قیمت سایز۱۰ میلگرد فولادزاگرس،مابقی سایزها ثابت
 • ۰۸/۱۹ ۱۲:۱۰  افزایش ۴۰ تومانی قیمت میلگرد آریاذوب
 • ۰۸/۱۹ ۱۲:۰۵  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد هیربدزرندیه
 • ۰۸/۱۹ ۱۲:۰۰  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد پرشین فولاد
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۵۸  افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت میلگرد شاهین بناب
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۵۵  افزایش ۴۰ تا ۶۰ تومانی قیمت میلگرد گلستان
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۵۰  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد بردسیرکرمان
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۴۴  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد نوردکرمان
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۴۰  افزایش ۱۰ تا ۶۰ تومانی قیمت میلگرد نیک صدرا
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۴۰  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد کیان کاشان
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۴۰  افزایش ۳۰ تا ۴۰ تومانی قیمت میلگرد حسن رود
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۳۳  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد میانه
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۳۰  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد ظفربناب
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۱۸  افزایش ۲۰ تا ۳۰ تومانی قیمت میلگرد آریان فولاد
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۱۵  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد آناهیتا
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۱۳  افزایش ۴۰ تومانی قیمت میلگرد سپهرایرانیان
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۰۶  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد شاهرود
 • ۰۸/۱۹ ۱۱:۰۰  ثبات قیمت میلگرد اصفهان و کرمانشاه
 • ۰۸/۱۹ ۱۰:۴۶  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد سمنان
 • ۰۸/۱۹ ۱۰:۴۴  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد شمس سپهر
 • ۰۸/۱۹ ۱۰:۳۸  ثبات قیمت میلگرد حدیدسیرجان و امیرکبیر
 • ۰۸/۱۹ ۱۰:۳۵  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد رادهمدان
 • ۰۸/۱۹ ۱۰:۳۰  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد نیشابور
 • ۱۲:۳۰  ثبات قیمت میلگرد روهیناجنوب
 • ۰۸/۱۸ ۱۲:۲۸  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد هیربدزرندیه
 • ۰۸/۱۸ ۱۲:۲۵  ثبات قیمت میلگرد شاهین بناب و جهان فولادسیرجان
 • ۰۸/۱۸ ۱۲:۲۰  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد آذرفولادامین
 • ۰۸/۱۸ ۱۲:۱۵  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد فولادزاگرس
 • ۰۸/۱۸ ۱۲:۱۰  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد ارگ تبریز
 • ۰۸/۱۸ ۱۲:۰۰  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد بافق یزد
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۵۵  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد پرشین فولاد
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۵۰  افزایش ۴۰ تومانی قیمت میلگرد گلستان
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۴۴  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد نوردکرمان
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۳۹  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد کرمانشاه
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۳۵  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد بردسیرکرمان
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۳۲  افزایش ۳۰ تا ۵۰ تومانی قیمت میلگرد نیک صدرا
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۳۰  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد شاهرود
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۱۲  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد آناهیتا
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۱۱  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد میانه
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۱۰  افزایش ۴۰ تومانی قیمت میلگرد حسن رود
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۰۹  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد امیرکبیر
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۰۸  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد ظفربناب
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۰۳  ثبات قیمت میلگرد اصفهان و کیان کاشان
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۰۲  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد سپهرایرانیان
 • ۰۸/۱۸ ۱۱:۰۰  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد ابهر
 • ۰۸/۱۸ ۱۰:۴۱  افزایش ۱۵ تومانی قیمت میلگرد شمس سپهر
 • ۰۸/۱۸ ۱۰:۴۰  ثبات قیمت میلگرد سمنان و آریان فولاد
 • ۰۸/۱۸ ۱۰:۲۸  ثبات قیمت میلگرد آلیاژی یزد و حدیدسیرجان
 • ۰۸/۱۸ ۱۰:۲۷  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد رادهمدان
 • ۰۸/۱۸ ۱۰:۲۵  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد نیشابور
 •  ثبات قیمت میلگرد درشاهین تبریز و جهان فولادسیرجان
 • ۰۸/۱۳ ۱۲:۳۲  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد البرزتاکستان
 • ۰۸/۱۳ ۱۲:۲۲  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد فولادزاگرس
 • ۰۸/۱۳ ۱۲:۲۰  ثبات قیمت میلگرد اصفهان و روهیناجنوب
 • ۰۸/۱۳ ۱۱:۵۸  ثبات قیمت میلگرد کویرکاشان و پرشین فولاد
 • ۰۸/۱۳ ۱۱:۵۵  ثبات قیمت میلگرد آریاذوب و کرمانشاه
 • ۰۸/۱۳ ۱۱:۴۰  ثبات قیمت میلگرد بافق یزد و آریان فولاد
 • ۰۸/۱۳ ۱۱:۳۹  ثبات قیمت میلگرد بردسیرکرمان و نوردکرمان
 • ۰۸/۱۳ ۱۱:۲۳  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد شمس سپهر
 • ۰۸/۱۳ ۱۱:۲۵  ثبات قیمت میلگرد شاهین بناب و سمنان
 • ۰۸/۱۳ ۱۱:۲۰  افزایش ۵۰ تا ۷۰ تومانی قیمت میلگرد نیک صدرا
 • ۰۸/۱۳ ۱۱:۱۵  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد ظفربناب
 • ۰۸/۱۳ ۱۱:۱۲  ثبات قیمت میلگرد آلیاژی یزد و گلستان
 • ۰۸/۱۳ ۱۱:۱۰  ثبات قیمت میلگرد هیربدزرندیه و حسن رود
 • ۰۸/۱۳ ۱۱:۰۰  ثبات قیمت میلگرد آناهیتا و شاهرود
 • ۰۸/۱۳ ۱۰:۵۵  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد امیرکبیر
 • ۰۸/۱۳ ۱۰:۵۰  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد ابهر
 • ۰۸/۱۳ ۱۰:۴۰  ثبات قیمت میلگرد سپهرایرانیان و میانه
 • ۰۸/۱۳ ۱۰:۳۸  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد کیان کاشان
 • ۰۸/۱۳ ۱۰:۳۵  ثبات قیمت میلگرد حدیدسیرجان و رادهمدان
 • ۰۸/۱۳ ۱۰:۳۰  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد نیشابور
 • ۸ ۱۲:۲۰  افزایش ۳۰ تا ۵۰ تومانی قیمت میلگرد ارگ تبریز نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۲:۱۶  افزایش ۴۰ تومانی قیمت میلگرد هیربدزرندیه نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۲:۱۵  ثبات قیمت میلگرد شاهین بناب
 • ۰۸/۰۸ ۱۲:۰۴  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد پرشین فولاد نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۲:۰۲  ثبات قیمت میلگرد آریان فولاد و آریاذوب
 • ۰۸/۰۸ ۱۲:۰۰  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد میانه نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۵۵  افزایش ۹۰ تومانی قیمت میلگردکرمانشاه نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۵۵  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد نوردکرمان نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۵۰  افزایش ۳۰ تا ۵۰ تومانی قیمت میلگرد بردسیرکرمان نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۳۶  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد گلستان نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۳۰  افزایش ۳۰ تا ۴۰ تومانی قیمت میلگرد بافق یزد نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۲۰  افزایش ۱۱۰ تومانی قیمت میلگرد نیک صدرا نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۱۸  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد فولادزاگرس نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۱۵  افزایش ۲۰ تا ۳۰ تومانی قیمت میلگرد حسن رود نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۱۵  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد کیان کاشان نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۱۲  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد ظفربناب نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۱۱  افزایش ۴۰ تومانی قیمت میلگرد سپهرایرانیان نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۱۱  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد آناهیتا نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۰۲  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد شاهرود نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۱:۰۰  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد امیرکبیر نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۰:۵۸  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد رادهمدان نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۰:۵۶  ثبات قیمت میلگرد آلیاژی یزد و نوردسمنان
 • ۰۸/۰۸ ۱۰:۵۵  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد شمس سپهر
 • ۰۸/۰۸ ۱۰:۵۲  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد ابهر نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۰:۵۱  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد حدیدسیرجان نسبت به آخرین نرخ اعلامی
 • ۰۸/۰۸ ۱۰:۵۰  افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت میلگرد نیشابور
 • ۱۲:۱۰  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد گلستان
 • ۰۸/۰۴ ۱۲:۰۲  ثبات قیمت میلگرد البرزتاکستان و روهیناجنوب
 • ۰۸/۰۴ ۱۲:۰۰  ثبات قیمت میلگرد شاهین بناب و پرشین فولاد
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۵۸  ثبات قیمت میلگرد فولادزاگرس و آریاذوب
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۵۵  ثبات قیمت میلگرد هیربدزرندیه و جهان فولادسیرجان
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۵۰  ثبات قیمت میلگرد درشاهین تبریز و ارگ تبریز
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۴۰  ثبات قیمت میلگرد آریان فولاد و آذرفولادامین
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۴۰  کاهش ۱۰ تا ۳۰ تومانی قیمت میلگرد اصفهان
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۳۴  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد شاهرود
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۳۰  ثبات قیمت میلگرد رادهمدان و میانه
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۱۹  ثبات قیمت میلگرد کیان کاشان و حسن رود
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۱۶  ثبات قیمت میلگرد بردسیرکرمان و نوردکرمان
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۱۵  ثبات قیمت میلگرد ظفربناب و آناهیتا
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۱۴  ثبات قیمت میلگرد ابهر و امیرکبیر
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۱۲  افزایش ۴۰ تومانی قیمت میلگرد کرمانشاه
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۱۰  ثبات قیمت میلگرد بافق یزد و سپهرایرانیان
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۰۶  ثبات قیمت میلگرد حدیدسیرجان و آلیاژی یزد
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۰۳  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 • ۰۸/۰۴ ۱۱:۰۰  ثبات قیمت میلگرد نیشابور
 • ۱۳:۳۵  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد آریاذوب
 • ۰۷/۳۰ ۱۳:۳۳  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد آریان فولاد
 • ۰۷/۳۰ ۱۳:۲۹  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد پرشین فولاد
 • ۰۷/۳۰ ۱۳:۲۵  افزایش ۳۰ تا ۶۰ تومانی قیمت میلگرد فایکو
 • ۰۷/۳۰ ۱۳:۱۰  افزایش ۲۰ تا ۵۰ تومانی قیمت برخی از سایزهای میلگرد ارگ تبریز
 • ۰۷/۳۰ ۱۳:۰۵  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد جهان فولادسیرجان
 • ۰۷/۳۰ ۱۳:۰۰  افزایش ۳۰ تا ۴۰ تومانی قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش
 • ۰۷/۳۰ ۱۲:۳۰  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد فولادزاگرس
 • ۰۷/۳۰ ۱۲:۲۶  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد روهیناجنوب
 • ۰۷/۳۰ ۱۲:۲۰  ثبات قیمت میلگرد کرمانشاه و هیربدزرندیه
 • ۰۷/۳۰ ۱۲:۱۸  افزایش ۴۰ تومانی قیمت میلگرد البرزتاکستان
 • ۰۷/۳۰ ۱۲:۰۵  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد درشاهین تبریز
 • ۰۷/۳۰ ۱۲:۰۰  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد شاهین بناب
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۵۵  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد آذرفولادامین
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۵۰  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد بردسیرکرمان
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۴۶  افزایش ۱۰تومانی قیمت میلگرد ظفربناب
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۴۵  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد نوردکرمان
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۴۳  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد میانه
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۴۲  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد حسن رود
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۴۰  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد نیک صدرا
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۳۹  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد بافق یزد
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۳۳  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردگلستان
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۳۰  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد آناهیتا
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۱۵   افزایش ۲۰ تومانی قیمت برخی از سایزهای میلگرد اصفهان
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۱۲  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد سپهرایرانیان
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۱۲  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد شاهرود
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۰۴  افزایش ۱۰ تا ۴۰ تومانی قیمت میلگرد امیرکبیر
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۰۲  افزایش ۲۰ تا ۴۰ تومانی قیمت میلگرد ابهر
 • ۰۷/۳۰ ۱۱:۰۰  افزایش ۱۵ تومانی قیمت میلگرد سمنان
 • ۰۷/۳۰ ۱۰:۵۹  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد کیان کاشان
 • ۰۷/۳۰ ۱۰:۵۳  افزایش ۳۰ تا ۵۰ تومانی قیمت میلگرد حدیدسیرجان
 • ۰۷/۳۰ ۱۰:۵۲  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد رادهمدان
 • ۰۷/۳۰ ۱۰:۵۰  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد نیشابور
 • ۱۱:۵۱  ثبات قیمت میلگرد آذرفولادامین
 • ۰۶/۱۲ ۱۱:۴۹  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد کیان کاشان
 • ۰۶/۱۲ ۱۱:۴۵  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد بافق یزد
 • ۰۶/۱۲ ۱۱:۴۲  ثبات قیمت میلگرد بردسیرکرمان و نوردکرمان
 • ۰۶/۱۲ ۱۱:۴۰  کاهش ۴۰ تومانی قیمت سایز ۱۴تا۲۸ میلگرد نیک صدرا
 • ۰۶/۱۲ ۱۱:۲۲  ثبات قیمت میلگرد گلستان و پرشین فولاد
 • ۰۶/۱۲ ۱۱:۱۹  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 • ۰۶/۱۲ ۱۱:۱۵  ثبات قیمت میلگرد حسن رود و ظفربناب
 • ۰۶/۱۲ ۱۱:۱۰  ثبات قیمت میلگرد آناهیتا و شاهرود
 • ۰۶/۱۲ ۱۱:۰۰  ثبات قیمت میلگرد ابهر و امیرکبیر
 • ۰۶/۱۲ ۱۰:۵۰  ثبات قیمت میلگرد آلیاژی یزد و شاهین بناب
 • ۰۶/۱۲ ۱۰:۴۹  ثبات قیمت میلگرد سپهرایرانیان و حدیدسیرجان
 • ۰۶/۱۲ ۱۰:۴۵  ثبات قیمت میلگرد رادهمدان و میانه
 • ۰۶/۱۲ ۱۰:۴۴  ثبات قیمت میلگرد نیشابور
 • ۱۲:۲۰  ثبات قیمت میلگرد کیان کاشان و پرشین فولاد
 • ۰۶/۱۱ ۱۲:۱۵  ثبات قیمت میلگرد ارگ تبریز و جهان فولادسیرجان
 • ۰۶/۱۱ ۱۲:۱۰  ثبات قیمت میلگرد کویرکاشان و فایکو
 • ۰۶/۱۱ ۱۲:۰۶  ثبات قیمت میلگرد البرزتاکستان و روهیناجنوب
 • ۰۶/۱۱ ۱۲:۰۰  ثبات قیمت میلگرد هیربدزرندیه و اصفهان
 • ۰۶/۱۱ ۱۱:۵۰  ثبات قیمت میلگرد آذرفولادامین و آریاذوب
 • ۰۶/۱۱ ۱۱:۵۰  ثبات قیمت میلگرد بردسیرکرمان و نوردکرمان
 • ۰۶/۱۱ ۱۱:۴۴  ثبات قیمت میلگرد نوردگلستان و کرمانشاه
 • ۰۶/۱۱ ۱۱:۲۲  ثبات قیمت میلگرد شاهرود و شاهین بناب
 • ۰۶/۱۱ ۱۱:۲۰  ثبات قیمت میلگرد حدید سیرجان و نیک صدرا
 • ۰۶/۱۱ ۱۱:۱۶  ثبات قیمت میلگرد حسن رود و آناهیتا
 • ۰۶/۱۱ ۱۱:۰۰  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 • ۰۶/۱۱ ۱۰:۵۶  ثبات قیمت میلگرد سپهرایرانیان و آلیاژی یزد
 • ۰۶/۱۱ ۱۰:۵۵  ثبات قیمت میلگرد ابهر و امیرکبیر
 • ۰۶/۱۱ ۱۰:۵۰  ثبات قیمت میلگرد ظفربناب و بافق یزد
 • ۰۶/۱۱ ۱۰:۳۶  ثبات قیمت میلگرد رادهمدان و میانه
 • ۰۶/۱۱ ۱۰:۳۰  کاهش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد نیشابور
 • ۱۳:۳۰  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد پرشین فولاد
 • ۰۶/۰۲ ۱۳:۰۰  ثبات قیمت میلگرد کویرکاشان و هیربدزرندیه
 • ۰۶/۰۲ ۱۲:۵۹  ثبات قیمت میلگرد البرزتاکستان و آریاذوب
 • ۰

  ۶/۰۲ ۱۲:۵۵  ثبات قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش و روهیناجنوب

 • ۰۶/۰۲ ۱۲:۴۹  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد فایکو
 • ۰۶/۰۲ ۱۲:۲۲  کاهش ۳۰ تا ۶۰ تومانی قیمت میلگرد آریان فولاد
 • ۰۶/۰۲ ۱۲:۰۰  کاهش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد میانه
 • ۰۶/۰۲ ۱۱:۵۹  کاهش ۲۰ تا ۳۰ تومانی قیمت میلگرد نیک صدرا
 • ۰۶/۰۲ ۱۱:۵۶  ثبات قیمت میلگرد آذرفولادامین و کرمانشاه
 • ۰۶/۰۲ ۱۱:۵۰  ثبات قیمت میلگرد فولادزاگرس و جهان فولاد سیرجان
 • ۰۶/۰۲ ۱۱:۴۰  کاهش ۸۰ تومانی قیمت میلگرد شاهین بناب
 • ۰۶/۰۲ ۱۱:۳۰  ثبات قیمت میلگرد آلیاژی یزد و حدیدسیرجان
 • ۰۶/۰۲ ۱۱:۳۰  کاهش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد نوردکرمان
 • ۰۶/۰۲ ۱۱:۲۲  ثبات قیمت میلگرد بردسیرکرمان و اصفهان
 • ۰۶/۰۲ ۱۱:۱۵  ثبات قیمت میلگرد نوردگلستان و درشاهین تبریز
 • ۰۶/۰۲ ۱۱:۱۰  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد ظفربناب
 • ۰۶/۰۲ ۱۱:۰۵  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد شاهرود
 • ۰۶/۰۲ ۱۱:۰۲  ثبات قیمت میلگرد سپهرایرانیان و کیان کاشان
 • ۰۶/۰۲ ۱۰:۵۶  ثبات قیمت میلگرد حسن رود و آناهیتا
 • ۰۶/۰۲ ۱۰:۵۵  ثبات قیمت میلگرد ابهر و امیرکبیر
 • ۰۶/۰۲ ۱۰:۵۰  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 • ۰۶/۰۲ ۱۰:۴۴  ثبات قیمت میلگرد رادهمدان و بافق یزد
 • ۰۶/۰۲ ۱۰:۴۰  ثبات قیمت میلگرد نیشابور
 • ۱۲:۳۲  ثبات قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش و ارگ تبریز
 • ۰۵/۳۰ ۱۲:۳۱  ثبات قیمت میلگرد روهیناجنوب و فایکو
 • ۰۵/۳۰ ۱۲:۳۰  ثبات قیمت میلگرد آریان فولاد و آریاذوب
 • ۰۵/۳۰ ۱۲:۲۶  ثبات قیمت میلگرد پرشین فولاد و کرمانشاه
 • ۰۵/۳۰ ۱۲:۲۵  ثبات قیمت میلگرد فولادزاگرس و جهان فولادسیرجان
 • ۰۵/۳۰ ۱۲:۱۰  ثبات قیمت میلگرد درشاهین تبریز و هیربدزرندیه
 • ۰۵/۳۰ ۱۲:۰۵  کاهش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد نوردکرمان
 • ۰۵/۳۰ ۱۲:۰۳  کاهش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد بردسیرکرمان
 • ۰۵/۳۰ ۱۲:۰۰  ثبات قیمت میلگرد آذرفولادامین و کیان کاشان
 • ۰۵/۳۰ ۱۱:۵۰  ثبات قیمت میلگرد میانه و اصفهان
 • ۰۵/۳۰ ۱۱:۳۰  ثبات قیمت میلگرد کویرکاشان و البرزتاکستان
 • ۰۵/۳۰ ۱۱:۳۶  ثبات قیمت میلگرد آلیاژی یزد و نیک صدرا
 • ۰۵/۳۰ ۱۱:۳۳  ثبات قیمت میلگرد ظفربناب و نوردگلستان
 • ۰۵/۳۰ ۱۱:۲۸  کاهش ۳۰ تا ۵۰ تومانی قیمت میلگرد بافق یزد
 • ۰۵/۳۰ ۱۱:۱۵  ثبات قیمت میلگرد شاهین بناب و حسن رود
 • ۰۵/۳۰ ۱۱:۰۰  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد سپهرایرانیان
 • ۰۵/۳۰ ۱۰:۵۶  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد امیرکبیر
 • ۰۵/۳۰ ۱۰:۵۵  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد ابهر
 • ۰۵/۳۰ ۱۰:۴۴  ثبات قیمت میلگرد شاهرود و آناهیتا
 • ۰۵/۳۰ ۱۰:۲۲  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 • ۰۵/۳۰ ۱۰:۲۰  ثبات قیمت میلگرد حدیدسیرجان و رادهمدان
 • ۰۵/۳۰ ۱۰:۱۹  ثبات قیمت میلگرد نیشابور
 • ۱۲:۱۰  کاهش ۴۰ تومانی قیمت میلگرد آذرفولادامین
 • ۰۵/۲۶ ۱۲:۰۰  ثبات قیمت میلگرد پرشین فولاد
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۵۲  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد بردسیرکرمان
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۵۰  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد نوردکرمان
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۴۴  ثبات قیمت میلگرد آریاذوب و شاهین بناب
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۳۸  ثبات قیمت میلگرد کویرکاشان و کرمانشاه
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۳۳  ثبات قیمت میلگرد البرزتاکستان و اصفهان
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۳۰  ثبات قیمت میلگرد میانه و روهیناجنوب
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۲۸  ثبات قیمت میلگرد شاهرود و نیک صدرا
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۲۲  ثبات قیمت میلگرد آلیاژی یزد و بافق یزد
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۲۰  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد سپهرایرانیان
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۱۶  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد حسن رود
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۱۴  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد آناهیتا
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۱۲  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۱۱  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد امیرکبیر
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۱۰  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد ابهر
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۰۸  ثبات قیمت میلگرد ظفربناب و نوردگلستان
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۰۵  کاهش ۱۲۰ تومانی قیمت میلگرد حدیدیرجان
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۰۲  کاهش ۹۰ تومانی قیمت میلگرد رادهمدان
 • ۰۵/۲۶ ۱۱:۰۰  ثبات قیمت میلگرد نیشابور

مورخ ۲۴ مرداد

 • ۱۱:۵۰  کاهش ۷۰تومانی قیمت میلگرد البرزتاکستان
 • ۰۵/۲۴ ۱۱:۴۴  ثبات قیمت میلگرد نیک صدرا و شاهین بناب
 • ۰۵/۲۴ ۱۱:۴۰  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد زاگرس
 • ۰۵/۲۴ ۱۱:۳۰  ثبات قیمت میلگرد ارگ تبریز و آذرفولادامین
 • ۰۵/۲۴ ۱۱:۲۵  ثبات قیمت میلگرد بردسیرکرمان و نوردکرمان
 • ۰۵/۲۴ ۱۱:۲۰  ثبات قیمت میلگرد درشاهین تبریز و روهیناجنوب
 • ۰۵/۲۴ ۱۱:۱۵  ثبات قیمت میلگرد اصفهان و نیک صدرا
 • ۰۵/۲۴ ۱۱:۱۱  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد ظفربناب
 • ۰۵/۲۴ ۱۱:۰۰  ثبات قیمت میلگرد آریان فولاد و شاهرود
 • ۰۵/۲۴ ۱۱:۰۰  ثبات قیمت میلگرد آریاذوب و فایکو
 • ۰۵/۲۴ ۱۰:۴۵  ثبات قیمت میلگرد پرشین فولاد و نوردگلستان
 • ۰۵/۲۴ ۱۰:۴۰  ثبات قیمت میلگرد آناهیتا و کرمانشاه
 • ۰۵/۲۴ ۱۰:۳۳  ثبات قیمت میلگرد کویرکاشان
 • ۰۵/۲۴ ۱۰:۳۰  ثبات قیمت میلگرد کیان کاشان و حسن رود
 • ۰۵/۲۴ ۱۰:۳۰  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 • ۰۵/۲۴ ۱۰:۲۰  ثبات قیمت میلگرد حدید سیرجان و میانه
 • ۰۵/۲۴ ۱۰:۱۵  ثبات قیمت میلگرد ابهر و امیرکبیر
 • ۰۵/۲۴ ۱۰:۱۳  ثبات قیمت میلگرد سپهرایرانیان و آلیاژی یزد
 • ۰۵/۲۴ ۱۰:۱۲  ثبات قیمت میلگرد رادهمدان و بافق یزد
 • ۰۵/۲۴ ۱۰:۱۰  ثبات قیمت میل

بور

مورخ ۲۳ مرداد

 • ۱۳:۰۰  ثبات قیمت میلگرد اصفهان و ارگ تبریز
 • ۰۵/۲۳ ۱۲:۵۵  کاهش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد جهان فولادسیرجان
 • ۰۵/۲۳ ۱۲:۴۹  ثبات قیمت میلگرد فولادزاگرس و هیربدزرندیه
 • ۰۵/۲۳ ۱۲:۴۵  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد آریاذوب
 • ۰۵/۲۳ ۱۲:۴۰  کاهش ۳۰ تا ۴۰ تومانی قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش
 • ۰۵/۲۳ ۱۲:۳۹  ثبات قیمت میلگرد کیان کاشان و فایکو
 • ۰۵/۲۳ ۱۲:۳۵  ثبات قیمت میلگرد روهیناجنوب و کرمانشاه
 • ۰۵/۲۳ ۱۲:۲۰  ثبات قیمت میلگرد بردسیرکرمان و نوردکرمان
 • ۰۵/۲۳ ۱۲:۱۸  ثبات قیمت میلگرد درشاهین تبریز و میانه
 • ۰۵/۲۳ ۱۲:۰۵  کاهش ۳۰ تا ۷۰ تومانی قیمت میلگرد نیک صدرا
 • ۰۵/۲۳ ۱۲:۱۰  ثبات قیمت میلگرد آریان فولاد و پرشین فولاد
 • ۰۵/۲۳ ۱۲:۰۳  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد شاهین بناب
 • ۰۵/۲۳ ۱۲:۰۰  کاهش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد ظفربناب
 • ۰۵/۲۳ ۱۱:۵۰  کاهش ۶۰ تومانی قیمت میلگرد آذرفولادامین
 • ۰۵/۲۳ ۱۱:۳۵  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد نوردگلستان
 • ۰۵/۲۳ ۱۱:۳۰  ثبات قیمت میلگرد کویرکاشان و البرزتاکستان
 • ۰۵/۲۳ ۱۱:۲۷  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد حسن رود
 • ۰۵/۲۳ ۱۱:۲۵  کاهش ۴۰ تومانی قیمت میلگرد سپهرایرانیان
 • ۰۵/۲۳ ۱۱:۱۵  ثبات قیمت میلگرد آلیاژی یزد و بافق یزد
 • ۰۵/۲۳ ۱۱:۱۳  کاهش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد شمس سپهر
 • ۰۵/۲۳ ۱۱:۰۵  ثبات قیمت میلگرد شاهرود و سمنان
 • ۰۵/۲۳ ۱۱:۰۰  کاهش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد امیرکبیر
 • ۰۵/۲۳ ۱۰:۵۵  کاهش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد ابهر
 • ۰۵/۲۳ ۱۰:۳۷  ثبات قیمت میلگرد حدیدسیرجان و رادهمدان
 • ۰۵/۲۳ ۱۰:۳۵  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد نیشابور
 • ۱۲:۲۵  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد البرزتاکستان
 • ۰۵/۲۲ ۱۲:۱۶  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش
 • ۰۵/۲۲ ۱۲:۰۶  ثبات قیمت میلگرد کویرکاشان و کرمانشاه
 • ۰۵/۲۲ ۱۲:۰۵  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد آریان فولاد
 • ۰۵/۲۲ ۱۲:۰۰  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد میانه
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۵۵  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد پرشین فولاد
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۴۶  ثبات قیمت میلگرد درشاهین تبریز و آریاذوب
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۴۰  کاهش ۲۰ تا ۳۰ تومانی قیمت میلگرد نیک صدرا
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۴۰  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد ارگ تبریز
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۳۱  کاهش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد نوردکرمان
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۳۰  کاهش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد بردسیرکرمان
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۲۵  ثبات قیمت میلگرد آلیاژی یزد و روهیناجنوب
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۱۵  ثبات قیمت میلگرد آذرفولادامین و بافق یزد
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۱۳  ثبات قیمت میلگرد ظفربناب و نوردگلستان
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۱۰  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد حسن رود
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۰۵  ثبات قیمت میلگرد سپهرایرانیان و شاهین بناب
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۰۴  کاهش ۱۳۰ تومانی قیمت میلگرد شاهرود
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۰۲  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۰۰  کاهش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد امیرکبیر
 • ۰۵/۲۲ ۱۱:۰۰  کاهش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد ابهر
 • ۰۵/۲۲ ۱۰:۵۵  ثبات قیمت میلگرد رادهمدان و آناهیتا
 • ۰۵/۲۲ ۱۰:۵۰  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد نیشابور
 • ۰۵/۱۲ ۱۳:۱۳  ثبات قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش و جهان فولادسیرجان
 • ۰۵/۱۲ ۱۳:۱۰  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد ارگ تبریز
 • ۰۵/۱۲ ۱۲:۳۵  کاهش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد پرشین فولاد
 • ۰۵/۱۲ ۱۲:۳۰  ثبات قیمت میلگرد آناهیتا و فایکو
 • ۰۵/۱۲ ۱۲:۲۵  ثبات قیمت میلگرد روهیناجنوب و هیربدزرندیه
 • ۰۵/۱۲ ۱۲:۲۰  ثبات قیمت میلگرد کیان کاشان و کویرکاشان
 • ۰۵/۱۲ ۱۲:۱۷  ثبات قیمت میلگرد درشاهین تبریز و البرزتاکستان
 • ۰۵/۱۲ ۱۲:۱۲  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد فولادزاگرس
 • ۰۵/۱۲ ۱۲:۱۰  افزایش ۶۰ تا ۷۰ تومانی قیمت میلگرد آریان فولاد
 • ۰۵/۱۲ ۱۱:۵۸  ثبات قیمت میلگرد بردسیرکرمان و نوردکرمان
 • ۰۵/۱۲ ۱۱:۵۵  ثبات قیمت میلگرد آریاذوب و شاهین بناب
 • ۰۵/۱۲ ۱۱:۴۰  ثبات قیمت میلگرد اصفهان و کرمانشاه
 • ۰۵/۱۲ ۱۱:۲۲  ثبات قیمت میلگرد سپهرایرانیان و آذرفولادامین
 • ۰۵/۱۲ ۱۱:۲۰  ثبات قیمت میلگرد حسن رود و ظفربناب
 • ۰۵/۱۲ ۱۱:۱۱  ثبات قیمت میلگرد نوردگلستان و نیک صدرا
 • ۰۵/۱۲ ۱۱:۱۰  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 • ۰۵/۱۲ ۱۱:۰۵  ثبات قیمت میلگرد شاهرود و میانه
 • ۰۵/۱۲ ۱۱:۰۰  ثبات قیمت میلگرد ابهر و امیرکبیر
 • ۰۵/۱۲ ۱۰:۴۸  ثبات قیمت میلگرد حدیدسیرجان و آلیاژی یزد
 • ۰۵/۱۲ ۱۰:۴۷  ثبات قیمت میلگرد رادهمدان و بافق یزد
 • ۰۵/۱۲ ۱۰:۴۵  ثبات قیمت میلگرد نیشابور

  تارخ ۹۸/۰۵/۱۳

 • ۱۳:۰۰  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۲:۱۳  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد فایکو
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۲:۱۳  ثبات قیمت میلگرد درشاهین تبریز و روهیناجنوب
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۲:۱۲  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد آریان فولاد
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۲:۱۱  ثبات قیمت میلگرد اصفهان و هیربدزرندیه
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۲:۱۰  ثبات قیمت میلگرد بردسیرکرمان و نوردکرمان
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۲:۰۹  ثبات قیمت میلگردالبرزتاکستان و کویرکاشان
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۲:۰۰  ثبات قیمت میلگرد شاهین بناب و فولادزاگرس
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۱:۴۰  ثبات قیمت میلگرد آذرفولادامین و آناهیتا
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۱:۲۵  ثبات قیمت میلگرد ظفربناب و کیان کاشان
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۱:۱۶  ثبات قیمت میلگرد نیک صدرا و آریاذوب
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۱:۱۴  کاهش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد میانه
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۱:۱۰  ثبات قیمت میلگرد کرمانشاه و آلیاژی یزد
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۱:۰۰  ثبات قیمت میلگرد ابهر و امیرکبیر
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۰:۵۵  ثبات قیمت میلگرد نوردگلستان و حسن رود
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۰:۵۰  کاهش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد بافق یزد
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۰:۴۴  ثبات قیمت میلگرد شاهرود و سپهرایرانیان
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۰:۳۳  کاهش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد پرشین فولاد
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۰:۲۸  ثبات قیمت میلگرد حدیدسیرجان و رادهمدان
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۰:۲۶  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 •  

 • ۰۵/۱۳ ۱۰:۲۵  کاهش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد نیشابور
 •  

 • ۶ ۱۳:۴۰  افزایش ۶۰ تا ۸۰ تومانی قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش
 • ۰۵/۱۶ ۱۳:۱۵  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد آذرفولادامین
 • ۰۵/۱۶ ۱۳:۰۵  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد جهان فولادسیرجان
 • ۰۵/۱۶ ۱۳:۰۰  ثبات قیمت میلگرد فایکو و اصفهان
 • ۰۵/۱۶ ۱۲:۵۵  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد فولادزاگرس
 • ۰۵/۱۶ ۱۲:۵۰  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد رادهمدان در این لحظه
 • ۰۵/۱۶ ۱۲:۴۰  افزایش ۷۰ تومانی قیمت میلگرد درشاهین تبریز
 • ۰۵/۱۶ ۱۲:۳۷  ثبات قیمت میلگرد آریاذوب و آریان فولاد
 • ۰۵/۱۶ ۱۲:۳۵  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد هیربدزرندیه
 • ۰۵/۱۶ ۱۲:۳۳  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد کیان کاشان
 • ۰۵/۱۶ ۱۲:۳۰  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد پرشین فولاد
 • ۰۵/۱۶ ۱۲:۲۲  افزایش ۶۰ تومانی قیمت میلگرد نوردکرمان
 • ۰۵/۱۶ ۱۲:۲۲  افزایش ۶۰ تومانی قیمت میلگرد بردسیرکرمان
 • ۰۵/۱۶ ۱۲:۲۰  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد نیک صدرا
 • ۰۵/۱۶ ۱۲:۱۰  افزایش ۷۰ تومانی قیمت میلگرد شاهین بناب
 • ۰۵/۱۶ ۱۲:۰۰  ثبات قیمت میلگرد البرزتاکستان و کویرکاشان
 • ۰۵/۱۶ ۱۱:۵۸  افزایش ۵۰ تومانی قیمت میلگرد حدیدسیرجان
 • ۰۵/۱۶ ۱۱:۵۲  افزایش ۱۰ تومانی قیمت میلگرد سپهرایرانیان
 • ۰۵/۱۶ ۱۱:۵۰  ثبات قیمت میلگرد روهیناجنوب و کرمانشاه
 • ۰۵/۱۶ ۱۱:۴۰  افزایش ۹۰ تومانی قیمت میلگرد ظفربناب
 • ۰۵/۱۶ ۱۱:۳۵  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد میانه
 • ۰۵/۱۶ ۱۱:۲۰  افزایش ۳۰ تومانی قیمت میلگرد شاهرود
 • ۰۵/۱۶ ۱۱:۰۳  ثبات قیمت میلگرد آناهیتا و نوردگلستان
 • ۰۵/۱۶ ۱۱:۰۰  ثبات قیمت میلگرد آلیاژی یزد و حسن رود
 • ۰۵/۱۶ ۱۰:۵۵  ثبات قیمت میلگرد ابهر و امیرکبیر
 • ۰۵/۱۶ ۱۰:۲۸  ثبات قیمت میلگرد رادهمدان و بافق یزد
 • ۰۵/۱۶ ۱۰:۲۵  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 • ۰۵/۱۶ ۱۰:۲۲  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد نیشابور
 • ۹ ۱۲:۲۰  ثبات قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش و درشاهین تبریز
 • ۰۵/۱۹ ۱۲:۰۵  ثبات قیمت میلگرد کرمانشاه و آریاذوب
 • ۰۵/۱۹ ۱۲:۰۰  ثبات قیمت میلگرد روهیناجنوب و نیک صدرا
 • ۰۵/۱۹ ۱۱:۵۰  ثبات قیمت میلگرد کویرکاشان و آذرفولادامین
 • ۰۵/۱۹ ۱۱:۳۰  ثبات قیمت میلگرد بردسیرکرمان و نوردکرمان
 • ۰۵/۱۹ ۱۱:۲۲  ثبات قیمت میلگرد میانه و البرزتاکستان
 • ۰۵/۱۹ ۱۱:۲۰  ثبات قیمت میلگرد ظفربناب و نوردگلستان
 • ۰۵/۱۹ ۱۱:۲۰  ثبات قیمت میلگرد نوردگلستان
 • ۰۵/۱۹ ۱۱:۱۷  ثبات قیمت میلگرد سپهرایرانیان و آناهیتا
 • ۰۵/۱۹ ۱۱:۱۲  ثبات قیمت میلگرد شاهرود و پرشین فولاد
 • ۰۵/۱۹ ۱۱:۱۰  ثبات قیمت میلگرد فولادزاگرس و حسن رود
 • ۰۵/۱۹ ۱۱:۰۰  افزایش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد حدیدسیرجان
 • ۰۵/۱۹ ۱۰:۵۵  ثبات قیمت میلگرد شمس سپهر و نوردسمنان
 • ۰۵/۱۹ ۱۰:۴۹  ثبات قیمت میلگرد ابهر و امیرکبیر
 • ۰۵/۱۹ ۱۰:۳۶  ثبات قیمت میلگرد رادهمدان و بافق یزد
 • ۰۵/۱۹ ۱۰:۳۵  ثبات قیمت میلگرد نیشابور