تیراهن کارخانه ذوب آهن اصفهان

 

کارخانه

سایز

کیفیت

وزن

طول

آنالیز

ذوب آهن

۱۲

A+

۱۲۵

۱۲m

IPE

ذوب آهن

۱۴

A+

۱۵۵

۱۲m

IPE

ذوب آهن

۱۶

A+

۱۹۰

۱۲m

IPE

ذوب آهن

۱۸

A+

۲۲۵

۱۲m

IPE

ذوب آهن

۲۰

A+

۲۷۰

۱۲m

IPE

ذوب آهن

۲۲

A+

۳۱۵

۱۲m

IPE

ذوب آهن

۲۴

A+

۳۷۰

۱۲m

IPE

ذوب آهن

۲۷

A+

۴۳۵

۱۲m

IPE

ذوب آهن

۳۰

A+

۵۰۵

۱۲m

IPE

کارخانه فایکو(محل کارخانه ساری)

 

کارخانه سایز کیفیت

وزن

طول

آنالیز

فایکو

۱۴

A

۱۳۰

۱۲m

IPE

فایکو

۱۶

A

۱۷۰

۱۲m

IPE

فایکو

۱۸

A

۲۱۰

۱۲m

IPE

فایکو

۲۰

A

۲۴۰

۱۲m

IPE

فایکو

۲۲

A

۳۱۰

۱۲m

IPE

فایکو

۲۴

A

۳۵۵

۱۲m

IPE

کارخانه آرین(قزوین)

 

کارخانه سایز کیفیت وزن طول آنالیز
آرین ۱۴ A ۱۳۵ ۱۲m IPE
آرین ۱۶ A ۱۷۰ ۱۲m IPE
آرین ۱۸ A ۲۰۰ ۱۲m IPE
آرین ۲۰ A ۲۵۰ ۱۲m IPE
آرین ۲۲ A ۳۱۰ ۱۲m IPE
آرین ۲۴ A ۳۵۵ ۱۲m IPE
آرین ۲۷ A ۴۲۰ ۱۲m IPE

کارخانه یزد

 

کارخانه سایز کیفیت وزن طول آنالیز
یزد

۱۴

A

۱۵۰

۱۲m

IPE

یزد

۱۶

A

۱۹۰

۱۲m

IPE

یزد

۱۸

A

۲۱۰

۱۲m

IPE

یزد

۲۰

A

۲۶۰

۱۲m

IPE

یزد

۲۲

A

۳۱۰

۱۲m

IPE

کارخانه اهواز

 

کارخانه سایز کیفیت وزن طول آنالیز
اهواز ۱۴ B ۱۳۵ ۱۲m IPE
اهواز ۱۶ B ۱۷۰ ۱۲m IPE

کارخانه ماهان

 

کارخانه سایز کیفیت وزن طول آنالیز
ماهان ۱۴ B ۱۱۵ ۱۲m IPE
ماهان ۱۶ B ۱۶۰ ۱۲m IPE
ماهان ۱۸ B ۲۰۰ ۱۲m IPE

تیراهن وارداتی ترکیه

کارخانه سایز کیفیت وزن طول آنالیز
ترک ۸ B ۵۰ ۱۲m IPE
آرین ۸ B ۶۵ ۱۲m IPE
آرین ۸ B ۷۵ ۱۲m IPE
آرین ۱۰ B ۱۰۰ ۱۲m IPE
آرین ۱۲ B ۱۰۰ ۱۲m IPE
آرین ۱۲ B ۱۱۰ ۱۲m IPE

جدول وزنی تیراهن هاش

کارخانه سایز سبک سنگین طول آنالیز
اروپا ۱۰ ۲۰۰ ۲۴۵ ۱۲m IPB
اروپا ۱۲ ۲۳۵ ۳۲۰ ۱۲m IPB
اروپا–ذوب ۱۴ ۳۰۰ ۵۰۰ ۱۲m IPB
اروپا–ذوب ۱۶ ۳۶۵ ۵۹۰ ۱۲m IPB
اروپا–ذوب ۱۸ ۴۳۵ ۷۲۰ ۱۲m IPB
اروپا–ذوب ۲۰ ۵۰۰ ۸۳۰ ۱۲m IPB
اروپا ۲۲ ۶۱۰ ۸۳۰ ۱۲m IPB
اروپا ۲۴ ۷۲۵ ۹۶۰ ۱۲m IPB
اروپا ۲۶ ۸۲۰ ۱۰۷۵ ۱۲m IPB
اروپا ۲۸ ۹۲۰ ۱۲۱۰ ۱۲m IPB
اروپا ۳۰ ۱۰۶۰ ۱۳۷۰ ۱۲m IPB
اروپا ۳۲ ۱۱۷۰ ۱۵۵۰ ۱۲m IPB

جدول وزن تیراهن سنگین اروپا

 

کارخانه سایز سبک سنگین طول آنالیز
اروپا ۳۳ ۵۸۰ ۱۲m IPE
اروپا ۳۶ ۶۸۰ ۱۲m IPE
اروپا ۴۰ ۸۰۰ ۱۲m IPE
اروپا ۵۰ ۱۱۰۰ ۱۲m IPE
اروپا ۶۰ ۱۴۷۰ ۱۲m IPE