ریل آهنی

فروش انواع ریل آهنی جهت استفاده در خطوط راه آهن و ریل سبک جهت معادن و کورها
ریل های تیپ S (استاندارد اروپایی)
https://t.me/kssmining
S7 , S10 ,S18 ,
ریل های تیپ R (استاندراد روسی)
R5, R8 , R11, R18 ,R24,R65
ریل آهنی تیپ JIS (استاندارد ژاپنی)
ریل های آهنی UIC
UIC 50 UIC 60 UIC 54
……………………………………
ریل های تیپ A
جهت استفاده در خطوط جرثقیلی
A45 A65 A100 A120