فروش آهن آلات

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار در کارخانه

 

پرشین

 

میانه

 

فایکو

 

ظفربناب

 

ذوب

 

نیشابور

 

آنالیز

 

سایز

 …..  ……  …… ۳۴۵۰  ……  …….  

A2

۸

 

 ….     ۳۴۳۰  ……  …….  

A2

۱۰

 

 …….   ۳۳۵۰

 ……  …….. A2

۱۲

 

۳۶۵۰      …….  ……   A3

۱۰

 

 ۳۵۵۰ ۳۵۳۰  …… ۰ ۳۴۶۰ A3

۱۲

 

۳۴۵۰ ۳۳۳۰ ۳۳۳۰ ۳۳۵۰ ۰  ۳۳۶۰ A3

۱۴

 

۳۴۰۰ ۳۳۳۰ ۳۳۳۰ ۳۳۵۰ ۰ ۳۳۶۰ A3 ۱۶
۳۴۰۰ ۳۳۳۰ ۳۳۳۰ ۳۳۵۰ ۰ ۳۳۶۰ A3 ۱۸
۳۴۰۰ ۳۳۳۰ ۳۳۳۰ ۳۳۵۰ ۰ ۳۳۶۰ A3 ۲۰
۳۴۰۰ ۳۳۳۰ ۳۳۳۰ ۳۳۵۰ ۰ ۳۳۶۰ A3 ۲۲
۳۴۰۰ ۳۳۳۰ ۳۳۳۰ ۳۳۵۰ ۰ ۳۳۶۰ A3 ۲۵
 …  ۳۳۳۰  …. ۳۳۵۰ ۰ ۳۳۶۰ A3 ۲۸
……. ۳۳۳۰
۳۳۳۰   ۰ ۳۳۶۰ A3 ۳۲
 

آریا ذوب

 

روهینا

 

ابهر

 

آرین

 

قزوین

 

امیر کبیر

 

آنالیز

 

سایز

 ۰۰

  a2 

a3  ۳۷۰۰

۳۳۰۰  …… ۳۲۵۰  ……  

A2

۸

 

 ۰۰   ۳۱۶۰ ۳۲۰۰ ۳۱۰۰  ……  

A2

۱۰

 

  ۳۱۶۰ ۳۲۰۰ ۳۱۰۰  …… A2

۱۲

 

 ۳۶۰۰ ۳۳۶۰ ۳۴۳۰ A3

۱۰

 

۰۰  ۳۴۰۰ ۳۳۶۰ ۳۴۳۰ A3

۱۲

 

۰۰ ۳۳۵۰ ۳۱۶۰ ۳۲۰۰ ۳۲۳۰ A3

۱۴

 

۰۰ ۳۳۵۰ ۳۱۶۰ ۳۲۰۰   ۳۲۳۰ A3 ۱۶
۰۰ ۳۳۵۰ ۳۱۶۰ ۳۲۰۰   ۳۲۳۰ A3 ۱۸
۰۰ ۳۳۵۰ ۳۱۶۰ ۳۲۰۰   ۳۲۳۰ A3 ۲۰
۰۰ ۳۳۵۰
 ۳۱۶۰ ۳۲۰۰   ۳۲۳۰ A3 ۲۲
۰۰ ۳۳۵۰
۳۲۶۰ ۳۲۰۰   ۳۲۳۰ A3 ۲۵
۳۳۵۰
۳۲۶۰ ۳۲۰۰   ۳۲۳۰ A3 ۲۸
  ۳۳۵۰
  ……      A3 ۳۲

بیشتر بدانید
قیمت میلگرد آجدار تهران

قیمت میلگرد آجدار تهران

 

پرشین

 

میانه

 

فایکو

 

الماس

 

ذوب

 

نیشابور

 

آنالیز

 

سایز

             

A2

۸

 

             

A2

۱۰

 

            A2 ۱۲

 

            A3 ۱۰

 

    ۳۵۰۰   ۳۵۱۰   A3 ۱۲

 

        ۳۴۶۰ ۳۴۵۰ A3 ۱۴

 

۳۲۰۰   ۳۲۶۰   ۳۵۱۰ ۳۴۵۰ A3 ۱۶
۳۲۰۰   ۳۲۶۰   ۳۴۱۰ ۳۴۵۰ A3 ۱۸
۳۲۰۰   ۳۲۶۰   ۳۴۱۰ ۳۴۵۰ A3 ۲۰
۳۲۰۰   ۳۲۶۰   ۳۴۱۰ ۳۴۵۰ A3 ۲۲
۳۲۰۰   ۳۲۶۰   ۳۴۱۰ ۳۴۵۰ A3 ۲۵
        ۳۴۱۰ ۳۴۵۰ A3 ۲۸
 

 

      ۳۴۱۰   A3 ۳۲

 

 

آریا ذوب

 

ابرکوه

 

ابهر

 

ظفربناب

 

قزوین

 

امیر کبیر

 

آنالیز

 

سایز

        ۳۱۸۰    

A2

۸

 

    ۳۱۵۰   ۳۰۶۰    

A2

۱۰

 

    ۳۱۵۰  

 

۳۰۶۰   A2 ۱۲

 

          ۳۴۲۰ A3 ۱۰

 

          ۳۴۲۰ A3 ۱۲

 

        ۳۰۶۰ ۳۲۲۰ A3 ۱۴

 

        ۳۰۶۰ ۳۲۲۰ A3 ۱۶
        ۳۰۶۰ ۳۲۲۰ A3 ۱۸
        ۳۰۶۰ ۳۲۲۰ A3 ۲۰
          ۳۲۲۰ A3 ۲۲
          ۳۲۲۰ A3 ۲۵
            A3 ۲۸
 

 

          A3 ۳۲

 

شرکت نگین فولاد السا
قیمت انواع میلگرد آجدار در انبار تهران
Instagram: _ahan.com_
Telegram: @ahandatcom
Tel: 66395398_ 66396717
Tel: 66396742_ 66396491
کارشناس فروش: کاظمی - خلیلی- گلپایگانی
تمامی قیمت ها به تومان میباشد.

بیشتر بدانید
قیمت تیرآهن تهران

قیمت تیرآهن در انبار تهران

تماس جهت خرید تیرآهن

۳۳۹۹۰۵۵۷

۳۳۹۹۰۵۵۳

۳۳۹۹۰۵۵۴

 

 

 

 

ذوب فایکو متفرقه ماهان متفرقه متفرقه متفرقه
۱۲ ۶۱۰۰۰۰۰ ۱۴ فایکو ۱۴۰

۶۳۵۰۰۰۰

۱۴ ماهان ۱۴۰

۶۳۵۰۰۰۰

۱۲ ترک ۸۰

۵۸۰۰۰۰۰

۱۴ ۷۱۰۰۰۰۰

۱۴ فایکو ۱۲۵

۵۳۵۰۰۰۰

۱۴ کرمانشاه ۱۳۰    ۵۴۰۰۰۰۰

۱۴ ماهان ۱۲۰

۵۳۵۰۰۰۰

۱۴ترک۱۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

۱۰ ترک ۶۵

۶۵۰۰۰۰۰

۱۶ ۷۶۵۰۰۰۰

۱۶ فایکو ۱۷۰

۶۸۰۰۰۰۰

۱۶ کرمانشاه ۱۷۰

۶۴۰۰۰۰۰

۱۶ ماهان   ۱۷۰                 ۶۵۰۰۰۰۰

۱۰ ترک ۷۵

۷۵۰۰۰۰۰

۱۸ ۸۵۰۰۰۰۰

۱۸ فایکو ۲۱۰

۸۱۰۰۰۰۰

۱۸ ماهان درجه ۲

۷۸۰۰۰۰۰

۱۰ترک ۱۰۰

۱۰۵۰۰۰۰۰

۲۰ ۱۰۵۰۰۰۰۰     ۲۰ فایکو                      ۱۰۲۰۰۰۰۰ ۲۰آرین شبکه زرد ومشکی

۹۲۰۰۰۰۰

۲۰ آرین

۱۰۲۰۰۰۰۰

۸ ترک۵۰

۶۰۰۰۰۰۰

۲۲ ۱۱۶۰۰۰۰۰

۲۲ فایکو ۳۱۰

۱۱۲۰۰۰۰۰

۲۲ یزد ۳۱۰

۱۱۲۰۰۰۰۰

۱۲ ترک ۱۰۰

۶۰۰۰۰۰۰

۲۴ ۱۳۵۰۰۰۰۰

۲۴ فایکو ۳۶۰

۱۳۲۰۰۰۰۰

ستون۱۴۵ به بالا

۴۸۰۰۰

۲۷ ۱۵۶۰۰۰۰۰  

 

 

ستونی ۱۲۵ کیلو

             ۵۰۰۰۰

۳۰ ۲۷۸۰۰۰۰۰

 

 

ستون ۱۱۵ کیلو

۵۲۰۰۰

تیر اهن های زیر با قیمت مناسب در انبار تهران موجود می باشد

۲۲ ارین زرد : ۱ شاخه           ۲۷کره زرد : ۱شاخه       ۱۴شبکه زرد: ۴ شاخه          ۲۲شبکه زرد : ۱ شاخه      ۱۸ شبکه زرد: ۱ شاخه

بیشتر بدانید
قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

لیست قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

# لطفا قبل از خرید به دلیل نوسانات قیمت نبشی و ناودانی ، با کارشناسان ما هماهنگ نمایید #

قیمت انواع ناودانی در کارخانه

 

 شکفته

 

یزد

 

آرین

 

تبریز

 

فایکو

 

سایز

 

 ۳۴۱۰

 

 

   

 

۶

 

۳۴۱۰
     ۳۴۷۰   ۸
 

 ۳۴۱۰

 

۳۷۱۰

 

 ۳۴۰۰

۳۴۷۰
 
 

 

 ۱۰

۳۴۱۰
۳۷۱۰ ۳۴۰۰
۳۴۷۰ ۱۲
۳۴۱۰
 
۳۷۱۰
 

 

۳۴۷۰

 

 ۱۲ متری
  سبک
۳۴۵۰
۱۴
   ۳۷۱۰    ۳۴۷۰ ۴۸۸۰   ۱۲ متری
۱۶
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۸ 
          ۲۰
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۲ 
          ۲۴
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

قیمت انواع نبشی در کارخانه

 

 یزد

 

تبریز

 

ظهوریان

 

شکفته

 

آرین

 

سایز

 

 

 ۳۸۷۰

 

 ۳۳۱۰ ۳۳۱۰  ۳۴۰۰

 

۳

 

۳۴۲۰ ۳۳۱۰
 ۳۳۱۰  ۳۳۶۰ ۴
 

 

۳۴۲۰
 
۳۳۱۰
 
۳۳۱۰
۳۳۶۰
۵

 

  ۳۴۲۰
۳۳۱۰
۳۳۱۰
۳۳۶۰
۶
۳۴۰۰  

۳۴۲۰

 

۳۳۱۰


۳۲۶۰
۳۳۶۰
۸
۳۴۰۰
۳۴۲۰
۳۳۱۰
۳۲۶۰
۳۲۶۰
۱۰
 

 

 

 

 

 

 

 

۳۳۶۰
 
۱۲

 

          ۱۴
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۶

 

          ۱۸
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۰

 

 نستا سایز۴ و ۳
۳۳۶۰
         
بیشتر بدانید
قیمت پروفیل و قوطی کارخانه

قیمت پروفیل و قوطی کارخانه

قیمت پروفیل و قوطی کارخانه

قیمت پروفیل و قوطی کارخانه

لیست قیمت پروفیل و قوطی کارخانه

# لطفا قبل از خرید به دلیل نوسانات قیمت پروفیل و قوطی ، با کارشناسان ما هماهنگ نمایید #

 

تهران شرق (ورق ۲٫۱۰)

 

(ورق ۲٫۱۰)صدرا

 

جهان(ورق ۲)

 

یاران(ورق ۲)

 

هیربد(ورق ۲)

 

سایز

 

۵۰۱۰

 

۴۹۱۰

 

۴۹۱۰

 

۵۰۱۰

 

۵۰۶۰

 

پروفیل جور

 

۴۰+

 

۴۰+

 

 

 

۴۰+

 

 

۴۰+

 

 

۴۰+

 

۲۰*۲۰

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۳۰*۲۰

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۱۰*۳۰

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۰*۲۰

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۰*۲۵

بیشتر بدانید
قیمت پروفیل و قوطی تهران

قیمت پروفیل و قوطی تهران

قیمت پروفیل و قوطی تهران

قیمت پروفیل و قوطی تهران

 

تهران شرق (ورق ۲٫۱۰)

 

(ورق ۲٫۱۰)صدرا

 

جهان(ورق ۲)

 

یاران(ورق ۲)

 

هیربد(ورق ۲)

 

سایز

 

۵۰۵۰

 

۵۰۵۰

 

۵۰۵۰

 

۵۱۰۰

 

۵۱۰۰

 

پروفیل جور

 

۴۰+

 

۴۰+

 

 

 

۴۰+

 

 

۴۰+

 

 

۴۰+

 

۲۰*۲۰

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۳۰*۲۰

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۱۰*۳۰

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۰*۲۰

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۰*۲۵

بیشتر بدانید
قیمت لوله کارخانه

قیمت سایر آهن آلات

قیمت سایر آهن آلات تهران

قیمت سایر آهن آلات تهران

لیست قیمت رابیتس-توری-مش ساختمانی

*آهن دات کام(نگین فولاد السا)سایتی دقیق برای خرید ودریافت قیمت انواع آهن آلات در انبارهای تهران وکلیه کارخانه ها ومبادی*

تیرآهن   هاش   میلگرد   ورق   نبشی   ناودانی  و…

به علت نوسانات شدید قیمتی جهت اخرین قیمت تماس حاصل فرمائید

 

 

 

قیمت

 

وزن هر برگ

 

وزن هر متر مربع

کیلوگرم

 

چشمه

 

سایز میلگرد

 

 

 ۵۰۰۰ ۶۲ ۵ ۱۰*۱۰ ۶ ساده
۵۰۰۰
۴۳ ۳٫۵ ۱۵*۱۵ ۶ ساده
  ۵۰۰۰
۳۳ ۲٫۵ ۲۰*۲۰ ۶ ساده
۵۰۰۰
۲۶ ۲ ۲۵*۲۵ ۶ ساده
 

 

۵۰۰۰
۲۲ ۱٫۵ ۳۰*۳۰ ۶ ساده
۴۲۰۰
۹۶ ۸ ۱۰*۱۰ ۸ ساده و آجدار
  ۴۲۰۰
۶۷ ۵٫۵ ۱۵*۱۵ ۸ ساده و آجدار
۴۲۰۰
۴۹ ۴ ۲۰*۲۰ ۸ ساده و آجدار
 

 

۴۲۰۰
۴۳ ۳٫۵ ۲۵*۲۵ ۸ ساده و آجدار
۴۲۰۰
۳۷ ۳ ۳۰*۳۰ ۸ ساده و آجدار
  ۴۰۰۰
۱۷۸ ۱۲٫۵ ۱۰*۱۰ ۱۰ ساده و آجدار
۴۰۰۰
۱۱۹ ۸٫۵ ۱۵*۱۵ ۱۰ ساده و آجدار
 

 

۴۰۰۰
۸۹ ۶٫۵ ۲۰*۲۰ ۱۰ ساده و آجدار
۴۰۰۰
۷۲ ۵ ۲۵*۲۵ ۱۰ ساده و آجدار
  ۴۰۰۰
۶۰ ۴٫۵ ۳۰*۳۰ ۱۰ ساده و آجدار
۴۰۰۰
۲۵۷ ۱۸ ۱۰*۱۰ ۱۲ ساده و آجدار
 

 

۴۰۰۰
۱۸۰ ۱۲ ۱۵*۱۵ ۱۲ ساده و آجدار
۴۰۰۰
۱۲۹ ۹ ۲۰*۲۰ ۱۲ ساده و آجدار
  ۴۰۰۰
۱۱۶ ۸٫۵ ۲۵*۲۵ ۱۲ ساده و آجدار
۴۰۰۰
۸۶ ۶ ۳۰*۳۰ ۱۲ ساده و آجدار

قیمت انواع رابیتس در انبار تهران

برای اطلاع از آخرین قیمت لطفا تماس حاصل نمائید

قیمت به تومان وزن -گرم
۹۰۰۰ ۷۰۰
۱۰۵۰۰ ۸۲۰
۱۰۷۰۰ ۹۲۰
۱۱۵۰۰ ۱۰۰۰
۱۳۵۰۰ ۱۰۵۰
۱۵۰۰۰ ۱۳۰۰

برای اطلاع از آخرین قیمت توری پرسی لطفا تماس حاصل فرمائید

بیشتر بدانید
قیمت میلگرد ساده تهران

قیمت میلگرد ساده تهران

قیمت میلگرد ساده تهران

قیمت میلگرد ساده تهران

لیست قیمت میلگرد ساده تهران

نام کالا

سایز-وزن

محل بارگیری

قیمت (تومان)

میلگرد ساده ۱۰-نوردی  ۶ متری-۳ کیلو  بنگاه تهران ۳۱۰۰
میلگرد ساده ۱۰  نوردی ۶ متری-۳٫۵ کیلو  بنگاه تهران  ۳۰۸۰
میلگرد ساده ۱۰ -نوردی ۶ متری-بالای ۳٫۵ کیلو کارخانه-تهران ۳۰۵۰
میلگرد ساده ۱۰-نوردی نرمال  بنگاه تهران  ۳۰۰۰
میلگرد ساده ۱۶ نیشابور  ۱۲ متری  بنگاه تهران ۳۲۰۰
میلگرد ساده ۱۸ -نوردی ۶ متری  بنگاه تهران-کارخانه
میلگرد ساده ۲۰ -نوردی  ۶ متری  بنگاه تهران-کارخانه
بیشتر بدانید
قیمت میلگرد کلاف تهران

قیمت میلگرد کلاف کارخانه

قیمت میلگرد کلاف کارخانه

قیمت میلگرد کلاف تهران

لیست قیمت میلگرد کلاف تهران

نام کالا

سایز

محل بارگیری

قیمت تومان (کیلوگرم)

میلگرد کلاف ۶/۵ ابهر ۸ کلاف کششی

۴۷۰۰

۱۰ کلاف کششی

۴۷۰۰

۸ کلاف آجدارساختمانی

۴۲۰۰

کارخانه ۳st1006نیمه کشش  ۴۴۰۰

۵stساختمانی    ۴۳۰۰

۵/۵ rstکششی ۴۷۰۰

rst  ۱۰۰۸فوق کششی ۴۶۰۰

میلگرد ۶/۵ نطنز کارخانه
میلگرد ۶/۵ کاشان -کششی ۱۰۰۶ کارخانه ……
میلگرد ۶/۵ ملایر کارخانه
بیشتر بدانید
قیمت نبشی و ناودانی تهران

قیمت نبشی و ناودانی تهران

قیمت انواع نبشی و ناودانی در انبار تهران

شرکت نگین فولاد السا

۶۶۳۹۶۴۹۱-۶۶۹۳۶۷۱۷

کارشناس فروش : خلیلی  ۰۹۱۲۸۹۰۰۲۱۷

ناودانی کوتاه ناودانی بلند
 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

 

۵

 

۲۳

 

۳۴۵۰

 

۶٫۵

 

۸۴

 

 

۶

 

۳۰

۳۴۵۰

 

۸

 

۱۰۵

 

۴۲۷۰

 

۸

 

۴۴

 

۳۴۰۰

 

۱۰

 

۱۲۵

 

۴۲۷۰

 

۱۰

 

۵۲

 

۳۴۵۰

 

۱۲

 

۱۶۰

۴۲۷۰

 

۱۲

 

۶۲

 

۳۴۵۰

 

۱۴

 

۱۸۰

۴۲۷۰

 

۱۴

 

۷۵

 

۳۴۵۰

 

۱۶

 

۲۲۵

۴۲۷۰

 

۱۶

 

۸۵

 

۳۴۰۰

 

۱۸

 

۲۶۰

۴۲۷۰

 

۱۸

 

۱۰۰

 ۰

 

۲۰

 

۳۰۰

۰

 

۲۰

 

۱۱۰

 

۵۰۰۰

 

۲۲

 

۳۵۰

 

       

۲۴

 

۴۰۰

 

 

نبشی

    نبشی ۱۲ متری
 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

    ۳و۴

۵

 

۲۳

۳۳۰۰

۳۶۰۰

 

 

 

 

 

 

 

۶

 

۳۰

 

۳۴۰۰

 

 

 

 

 

 

 

۸

 

۴۴

 

۳۴۰۰

 

 

 

 

 

 

 

۱۰

 

۵۲

 

۳۴۰۰

 

 

 

 

 

 

۱۲

 

۶۲

 

۳۴۰۰

 

 

 

 

 

 

 

۱۴

 

۷۵

 

۳۴۰۰

 

 

 

 

 

 

 

۱۶

 

۸۵

 

۳۴۰۰

 

 

 

 

 

 

 

۱۸

 

۱۰۰

 

۳۴۰۰

 

 

 

۲۰

 

۱۱۰

 

۳۴۵۰

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشتر بدانید