فروش آهن آلات

قیمت انواع ورق تهران

قیمت انواع ورق تهران

 

مبارکه

 

نمره

 

ابعاد

 

قیمت

فابریک

برشی

 

۳

 

۱/۲۵×۶

 

 

 

۴۸۵۰

 

۴

 

۱/۲۵×۶

 

 

 

۴۸۷۰

 

۵

 

۱/۲۵×۶

 

 

 ۴۱۵۰
 

۶

 

۱/۵×۶

 

 

۶۳۰۰

 

۸

 

۱/۵×۶

 

 

۳۹۰۰

 

۱۰

 

۱/۵×۶

 

 

۳۹۰۰

 

۱۲

 

۱/۵×۶

 

 

۶۳۰۰

 

۱۵

 

۱/۵×۶

۶۳۰۰
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

اکسین

 

نمره

 

ابعاد

 

قیمت

فابریک

برشی

 

۸

 

۲×۶

 

 

 

 

 

۱۰

 

۲×۶

 

 

 

 ۶۵۷۰

 

۱۲

 

۲×۶

 

 

 

 ۶۴۹۰

 

۱۵

 

۲×۶

   

 ۶۴۹۰

 

۲۰

 

۲×۶

 

 

 

 ۶۰۱۰

 

۲۵

 

۲×۶

 

 

 

 ۶۰۱۰

 

۳۰

 

۲×۶

 

 

 

 ۶۱۱۰

 

۳۵

 

۲×۶

 
 

۴۰

 

 

 

 

 

 

       

 

کاویان

 

نمره

 

ابعاد

 

قیمت

فابریک

برشی

 

۸

 

۱/۵×۶

 

 

 

۱۰

 

۱/۵×۶

 

 

 

 

 

۱۲

 

۱/۵×۶


           
 

 ۶۳۰۰

 

۱۵

 

 ۱/۵×۶

 

۲۰

 

۱/۵×۶


 ۵۸۳۰
 

۲۵

 

۱/۵×۶

   

۵۸۳۰ 

 

۳۰

 

۱/۵×۶

 

 

 

 

 

۳۵

 

۱/۵×۶

 
 

۴۰

 

 

 

 

 

 

       

 

قطعات

 

نمره

 

قیمت

 

۸

 

۳۷۵۰

 

۱۰

 

۳۷۵۰

 

۱۲

 

۳۷۵۰

 

۱۵

 

۳۷۵۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشتر بدانید
قیمت میلگرد آجدار تهران

قیمت میلگرد آجدار تهران

 

پرشین

 

میانه

 

فایکو

 

خرمدشت

 

ذوب

 

نیشابور

 

آنالیز

 

سایز

             

A2

۸

 

       ۴۸۶۰      

A2

۱۰

 

       ۴۸۶۰     A2 ۱۲

 

 ۰      ۰     A3 ۱۰

 

 ۰    ۵۱۰۰  ۰  ۰  ۵۱۰۰ A3 ۱۲

 

 ۰  ۰ ۴۸۹۰    ۹۱۰۰ ۹۱۰۰ A3 ۱۴

 

۴۸۷۰  ۰ ۴۸۹۰   ۹۱۰۰
۹۱۰۰ A3 ۱۶
۴۸۷۰  ۰ ۴۸۹۰   ۹۰۰۰ ۹۱۰۰ A3 ۱۸
۴۸۷۰ ۰ ۴۸۹۰    ۹۱۰۰ ۹۱۰۰ A3 ۲۰
۴۸۷۰  ۰ ۴۸۹۰   ۹۱۰۰ ۹۱۰۰ A3 ۲۲
۰   ۰ ۴۸۹۰   ۹۱۰۰ ۹۱۰۰ A3 ۲۵
 ۰  ۰     ۸۵۰۰ ۹۱۰۰ A3 ۲۸
۰

 

 ۰     ۹۰۰۰   A3 ۳۲

 

 

آریا ذوب

 

آرین

 

ابهر

 

بافق

 

قزوین

 

امیر کبیر

 

آنالیز

 

سایز

    ۰    ۵۰۵۰    

A2

۸

 

 ۰ ۵۰۰۰  ۴۹۰۰   ۴۸۵۰
   

A2

۱۰

 

  ۵۰۰۰ ۴۹۰۰  

 

۴۸۵۰
 ۰ A2 ۱۲

 

   ۰ ۵۰۰۰  ۰   ۵۰۰۰ A3 ۱۰

 

۰ ۵۰۵۰
 ۰ ۰   ۴۹۵۰ A3 ۱۲

 

۴۸۶۰    ۰ ۰
  ۴۸۸۰ A3 ۱۴

 

۴۸۶۰    ۰ ۰
  ۴۸۸۰ A3 ۱۶
۴۸۶۰    ۰ ۰   ۴۸۸۰ A3 ۱۸
۴۸۶۰    ۰ ۰   ۴۸۸۰ A3 ۲۰
     ۰ ۰   ۴۸۸۰ A3 ۲۲
     ۰ ۰   ۴۸۶۰ A3 ۲۵
     ۰       A3 ۲۸
 

 

   ۰  ۰     A3 ۳۲

شرکت نگین فولاد السا
قیمت انواع میلگرد آجدار در انبار تهران
Instagram: _ahan.com_
Telegram: @ahandatcom
Tel: 66395398_ 66396717
Tel: 66396742_ 66396491
کارشناس فروش: کاظمی - خلیلی- گلپایگانی
تمامی قیمت ها به تومان میباشد.

بیشتر بدانید
میلگرد آجدار

میلگرد آجدار در کارخانه

 

پرشین

 

میانه

 

فایکو

 

بافق

 

ذوب

 

نیشابور

 

آنالیز

 

سایز

 …..  ……  …… ۰  ……  …….  

A2

۸

 

 ….     ۰  ……  …….  

A2

۱۰

 

 …….   ۰

 ……  …….. A2

۱۲

 

۵۱۵۰ ۰ ۴۹۷۵ ۵۰۰۰  …… A3

۱۰

 

۵۰۵۰ ۰ ۴۹۲۵ ۵۰۰۰ ۰ ۴۸۱۰ A3

۱۲

 

۴۹۰۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۵ ۴۷۵۰ ۰ ۴۸۳۰ A3

۱۴

 

۴۸۵۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۵ ۴۷۵۰ ۰ ۴۸۳۰ A3 ۱۶
۴۸۵۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۵ ۴۷۰۰ ۰ ۴۸۳۰ A3 ۱۸
۴۸۵۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۵ ۴۷۰۰ ۰ ۴۸۳۰ A3 ۲۰
۴۸۵۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۵ ۴۷۰۰ ۰ ۴۸۳۰ A3 ۲۲
۴۸۵۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۵ ۴۷۰۰ ۰ ۴۸۳۰ A3 ۲۵
۴۹۰۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۵ ۴۷۰۰ ۰ ۴۸۳۰ A3 ۲۸
۴۹۰۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۵ ۰
۰ ۴۸۳۰ A3 ۳۲
 

آریا ذوب

 

کاشان

 

ابهر

 

آرین

 

قزوین

 

امیر کبیر

 

آنالیز

 

سایز

۰۰ ۵۲۰۰ ۴۹۵۰  …… ۵۰۲۰  ……  

A2

۸

 

 ۴۹۲۰ ۴۹۵۰ ۴۸۵۰ ۰ ۰  .۰  

A2

۱۰

 

 ۰ ۴۹۵۰ ۴۸۵۰ ۴۹۵۰ ۴۸۲۰  …… A2

۱۲

 

۰ ۵۲۰۰ ۴۹۵۰ ۵۰۰۰ ۴۹۵۰ A3

۱۰

 

۰ ۵۲۰۰ ۴۹۵۰ ۵۰۰۰ ۴۸۵۰ A3

۱۲

 

۴۸۵۰ ۴۹۵۰ ۴۸۵۰ ۴۸۰۰ A3

۱۴

 

۴۸۵۰ ۴۹۵۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۰   ۴۸۰۰ A3 ۱۶
۴۸۵۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۰   ۴۸۰۰ A3 ۱۸
۴۸۵۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۰   ۴۸۰۰ A3 ۲۰
۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۰

 

  ۴۸۰۰ A3 ۲۲
۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۰   ۴۸۰۰ A3 ۲۵
۰ ۴۸۵۰   ۴۸۰۰ A3 ۲۸
  ۴۸۵۰   ……      A3 ۳۲

بیشتر بدانید
قیمت تیرآهن تهران

قیمت تیرآهن در انبار تهران

تماس جهت خرید تیرآهن

۳۳۹۹۰۵۵۷

۳۳۹۹۰۵۵۳

۳۳۹۹۰۵۵۴

قیمت نهایی هنگام خرید

 

 

 

ذوب فایکو کرمانشاه ماهان آرین متفرقه ترک
۱۲ ۷۰۰۰۰۰۰ ۱۴ آرین۱۳۵
۶۸۵۰۰۰
 

 

۱۲ ترک ۸۰

۶۷۵۰۰۰۰

۱۴ ۸۲۰۰۰۰۰

۱۴ فایکو ۱۳۰

۶۷۵۰۰۰۰

۱۴ تبریز۱۳۰

۶۷۵۰۰۰۰

۱۴ ماهان ۱۲۵

۶۵۰۰۰۰۰

   ۱۴ اهواز ۱۳۰

۶۹۰۰۰۰۰

۱۴بناب۱۲۵ ۶۵۰۰۰۰۰

۱۲ ترک ۱۱۰

۶۸۰۰۰۰۰

۱۶ ۸۴۰۰۰۰۰

۱۶ فایکو ۱۷۰

۸۳۰۰۰۰۰

۱۶ کرمانشاه ۱۷۰

….

۱۶ ماهان۱۷۰

۸۲۰۰۰۰۰

۱۶ آرین ۱۷۰

 

 

۱۰ ترک۶۵

۸۰۰۰۰۰۰

۱۸ ۹۹۰۰۰۰۰

۱۸ فایکو ۲۱۰

۹۸۰۰۰۰۰

۱۸ آرین ۲۱۰

….

۱۰ترک ۷۵

۹۰۰۰۰۰۰


۲۰
۱۳۹۰۰۰۰۰     ۲۰ فایکو                      ۱۲۸۵۰۰۰۰

۲۰ آرین ۲۶۰

۱۲۷۵۰۰۰۰

۸ ترک ۷۵….

۲۲ ۱۴۶۰۰۰۰۰

۲۲ فایکو ۳۱۰

۱۴۳۵۰۰۰۰

۲۲ آرین ۳۱۰

۱۴۳۵۰۰۰۰

۸ ترک۵۰

۶۳۰۰۰۰۰

۲۴ ۱۶۶۰۰۰۰۰

۲۴ فایکو ۳۶۰

…..

ستون۱۴۰ به بالا ۶۵۰۰۰

۲۷ ۱۸۶۰۰۰۰۰  

 

 

ستونی ۱۴۰ کیلو

۳۰ ۲۹۸۰۰۰۰۰ ۳۰ ذوب زرد و مشکی
۲۸۸۰۰۰۰۰

 

 

۳۰ روس ۳۹۰

۲۹۰۰۰۰۰۰

 

۲۲ ارین زرد : ۱ شاخه           ۲۷کره زرد : ۱شاخه       ۱۴شبکه زرد: ۴ شاخه          ۲۲شبکه زرد : ۱ شاخه      ۱۸ شبکه زرد: ۱ شاخه

فروش با فاکتور رسمی می باشد.

 

 

 

تیر اهن ۱۴ و ۱۸ و۲۰ فایکو شبکه با قیمت مناسب موجود می باشد.

بیشتر بدانید
قیمت لوله کارخانه

قیمت سایر آهن آلات

قیمت سایر آهن آلات تهران

قیمت سایر آهن آلات تهران

لیست قیمت رابیتس-توری-مش ساختمانی

*آهن دات کام(نگین فولاد السا)سایتی دقیق برای خرید ودریافت قیمت انواع آهن آلات در انبارهای تهران وکلیه کارخانه ها ومبادی*

تیرآهن   هاش   میلگرد   ورق   نبشی   ناودانی  و…

به علت نوسانات شدید قیمتی جهت اخرین قیمت تماس حاصل فرمائید

 

 

 

قیمت

 

وزن هر برگ

 

وزن هر متر مربع

کیلوگرم

 

چشمه

 

سایز میلگرد

 

 

 ۵۶۰۰ ۶۲ ۵ ۱۰*۱۰ ۶ ساده
۵۶۰۰
۴۳ ۳٫۵ ۱۵*۱۵ ۶ ساده
  ۵۶۰۰
۳۳ ۲٫۵ ۲۰*۲۰ ۶ ساده
۵۶۰۰
۲۶ ۲ ۲۵*۲۵ ۶ ساده
 

 

۵۶۰۰
۲۲ ۱٫۵ ۳۰*۳۰ ۶ ساده
۵۲۰۰  فقط آجدار
۹۶ ۸ ۱۰*۱۰ ۸ ساده و آجدار
  ۵۲۰۰
۶۷ ۵٫۵ ۱۵*۱۵ ۸ ساده و آجدار
۵۲۰۰
۴۹ ۴ ۲۰*۲۰ ۸ ساده و آجدار
 

 

۵۲۰۰
۴۳ ۳٫۵ ۲۵*۲۵ ۸ ساده و آجدار
۵۲۰۰
۳۷ ۳ ۳۰*۳۰ ۸ ساده و آجدار
  ۵۰۰۰
۱۷۸ ۱۲٫۵ ۱۰*۱۰ ۱۰ ساده و آجدار
۵۰۰۰
۱۱۹ ۸٫۵ ۱۵*۱۵ ۱۰ ساده و آجدار
 

 

۵۰۰۰
۸۹ ۶٫۵ ۲۰*۲۰ ۱۰ ساده و آجدار
۵۰۰۰
۷۲ ۵ ۲۵*۲۵ ۱۰ ساده و آجدار
  ۵۰۰۰
۶۰ ۴٫۵ ۳۰*۳۰ ۱۰ ساده و آجدار
۵۱۰۰
۲۵۷ ۱۸ ۱۰*۱۰ ۱۲ ساده و آجدار
 

 

۵۱۰۰
۱۸۰ ۱۲ ۱۵*۱۵ ۱۲ ساده و آجدار
۵۱۰۰
۱۲۹ ۹ ۲۰*۲۰ ۱۲ ساده و آجدار
  ۵۱۰۰
۱۱۶ ۸٫۵ ۲۵*۲۵ ۱۲ ساده و آجدار
۵۱۰۰
۸۶ ۶ ۳۰*۳۰ ۱۲ ساده و آجدار

قیمت انواع رابیتس در انبار تهران

برای اطلاع از آخرین قیمت لطفا تماس حاصل نمائید

قیمت به تومان وزن -گرم
۹۵۰۰ ۷۰۰
۱۱۰۰۰ ۸۲۰
۱۲۰۰۰ ۹۲۰
۱۳۸۰۰ ۱۰۰۰
۱۴۵۰۰ ۱۰۵۰
۱۶۰۰۰ ۱۳۰۰

برای اطلاع از آخرین قیمت توری پرسی لطفا تماس حاصل فرمائید

بیشتر بدانید
قیمت پروفیل و قوطی کارخانه

قیمت پروفیل و قوطی کارخانه

قیمت پروفیل و قوطی کارخانه

قیمت پروفیل و قوطی کارخانه

لیست قیمت پروفیل و قوطی کارخانه

# لطفا قبل از خرید به دلیل نوسانات قیمت پروفیل و قوطی ، با کارشناسان ما هماهنگ نمایید #

 

تهران شرق (ورق ۲٫۱۰)

 

(ورق ۲٫۱۰)صدرا

 

جهان(ورق ۲)

 

یاران(ورق ۲)

 

هیربد(ورق ۲)

 

سایز

 

۶۵۰۰

 

۶۵۰۰

 ۶۵۰۰  

۶۵۰۰

 ۶۴۵۰

 

پروفیل جور

 

۴۰+

 

۴۰+

 

 

 

۴۰+

 

 

۴۰+

 

 

۴۰+

 

۲۰*۲۰

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۳۰*۲۰

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۱۰*۳۰

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۰*۲۰

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۰*۲۵

۶۲۳

بیشتر بدانید
قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

لیست قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

# لطفا قبل از خرید به دلیل نوسانات قیمت نبشی و ناودانی ، با کارشناسان ما هماهنگ نمایید #

قیمت انواع ناودانی در کارخانه

 

 شکفته

 

یزد

 

آرین

 

تبریز

 

فایکو

 

سایز

 

 

 

 

   

 

۶

 

۴۹۵۰  ۰    ۰   ۸
۴۹۵۰۰ ۰  

 

۵۰۰۰  

 

 ۱۰

۴۹۵۰ ۰ ۴۹۰۰ ۵۰۰۰ ۱۲
۴۹۵۰ ۰ ۴۹۰۰
 
۵۰۰۰  ۱۲ متری
  سبک
۱۴
  ۰   ۵۰۰۰
   

 

۱۸ 
          ۲۰
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۲ 
          ۲۴
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

۶

قیمت انواع نبشی در کارخانه

 

 یزد

 

تبریز

 

ظهوریان

 

شکفته

 

آرین

 

سایز

 

 

۵۰۰۰ ۰ ۲۰۴۹

۰

 

۳

 

۰ ۵۰۰۰ ۴۹۲۰  

۴۹۲۰

۴۹۰۰ ۴

۰

۵۰۰۰ ۴۹۲۰ ۴۹۲۰ ۴۹۰۰ ۵

 

۰
۵۰۰۰ ۴۹۲۰ ۴۹۲۰ ۴۹۰۰ ۶
۰ ۴۹۲۰ ۴۹۲۰ ۴۹۰۰ ۸
۰ ۰ ۴۹۲۰ ۴۹۲۰ ۴۹۰۰ ۱۰
 

 

 

 

 

 

 

 


 
۱۲

 

          ۱۴
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۶

 

          ۱۸
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۰

 

 نستا سایز۴ و ۳
۵۱۰۰
         
بیشتر بدانید
قیمت پروفیل و قوطی تهران

قیمت پروفیل و قوطی تهران

قیمت پروفیل و قوطی تهران

قیمت پروفیل و قوطی تهران

 

تهران شرق (ورق ۲٫۱۰)

 

(ورق ۲٫۱۰)صدرا

 

جهان(ورق ۲)

 

یاران(ورق ۲)

 

هیربد(ورق ۲)

 

سایز

 

۶۶۰۰

 

۶۶۰۰

 

۶۶۰۰

 

۶۶۰۰

 

۶۶۰۰

 

پروفیل جور

 

۴۰+

 

۴۰+

 

 

 

۴۰+

 

 

۴۰+

 

 

۴۰+

 

۲۰*۲۰

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۳۰*۲۰

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۴۰+

 

۱۰*۳۰

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۸۰+

 

۱۰*۲۰

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۶۰+

 

۱۰*۲۵

بیشتر بدانید
قیمت نبشی و ناودانی تهران

قیمت نبشی و ناودانی تهران

قیمت انواع نبشی و ناودانی در انبار تهران

شرکت نگین فولاد السا

۶۶۳۹۶۴۹۱-۶۶۹۳۶۷۱۷

کارشناس فروش : خلیلی  ۰۹۱۲۸۹۰۰۲۱۷

ناودانی کوتاه ناودانی بلند
 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

 

۵

 

۲۳

 

۵۰۰۰

 

۶٫۵

 

۸۴

 

 

۶

 

۳۰

۵۰۰۰

 

۸

 

۱۰۵

 

 

۸

 

۴۴

۵۰۰۰

 

۱۰

 

۱۲۵

 

 

۱۰

 

۵۲

۵۰۰۰

 

۱۲

 

۱۶۰

 

۱۲

 

۶۲

۵۰۰۰

 

۱۴

 

۱۸۰

 

۱۴

 

۷۵

۵۰۰۰

 

۱۶

 

۲۲۵

 

 

۱۶

 

۸۵

۵۰۰۰

 

۱۸

 

۲۶۰

 

 

۱۸

 

۱۰۰

 

۲۰

 

۳۰۰

 

 

۲۰

 

۱۱۰

 

 

۲۲

 

۳۵۰

 

       

۲۴

 

۴۰۰

 

 

نبشی

    نبشی ۱۲ متری
 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

    ۳و۴

۵

 

۲۳

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

۶

 

۳۰

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

۸

 

۴۴

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

۱۰

 ۵۲  

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

۱۲

 

۶۲

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

۱۴

 

۷۵

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

۱۶

 

۸۵

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

۱۸

 

۱۰۰

۵۰۰۰

 

 

 

۲۰

 

۱۱۰

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

     ظهوریان

شکفته

آرین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشتر بدانید
قیمت تیرآهن کارخانه

قیمت تیرآهن کارخانه

قیمت تیرآهن کارخانه

قیمت تیرآهن کارخانه

لیست قیمت تیرآهن کارخانه

# لطفا قبل از خرید به دلیل نوسانات قیمت، با کارشناسان ما هماهنگ نمایید #

 

کرمانشاه

 

انبار اصفهان

 

نرمال

 

اهواز

 

یزد

 

فایکو

 

ذوب

سایز

وزن

  ۰         ۵۴۰۰

۱۲

 

۴۹۵۰۰ ۸۲۵۰۰۰ ۵۱۰۰ ۰ ۶۶۲۰۰۰ ۵۲۲۰

      ۱۴     

۴۸۵۰۰ ۸۴۰۰۰۰ ۴۲۰۰ ۰    

۸۲۷۰۰۰

۴۳۷۰ ۱۶
  ۹۹۰۰۰۰ ۴۱۰۰     ۹۸۲۰۰۰ ۴۲۷۰
۱۸
  ۱۳۶۰۰۰۰ ۴۴۰۰      ۱۲۶۲۰۰۰ ۴۹۰۰ ۲۰
  ۱۴۵۰۰۰۰ ۴۱۰۰       ۴۴۲۰
۲۲
   ۱۶۵۰۰۰۰ ۴۱۰۰ ۴۳۴۰ ۲۴
  ۱۸۵۰۰۰۰
۳۹۰۰       ۴۱۸۰ ۲۷
۳۰۰۰۰۰۰ ۵۱۰۰ ۵۸۳۰ ۳۰

بیشتر بدانید