مبارکه

 

نمره

 

ابعاد

 

قیمت

فابریک

برشی

 

۳

 

۱/۲۵×۶

 

 

 ۰
 

۴

 

۱/۲۵×۶

 

 

 

۰

 

۵

 

۱/۲۵×۶

 

 

۵۸۸۰
 

۶

 

۱/۵×۶

 

 

۵۷۸۰

 

۸

 

۱/۵×۶

 

 

۵۷۴۰

 

۱۰

 

۱/۵×۶

 

 

۵۵۵۰

 

۱۲

 

۱/۵×۶

 


۰
 

۱۵

 

۱/۵×۶

۰
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

اکسین

 

نمره

 

ابعاد

 

قیمت

فابریک

برشی

 

۸

 

۲×۶

 

 

۵۷۴۰
 

۱۰

 

۲×۶

 

 

۵۵۵۰
 

۱۲

 

۲×۶

 

 

 

۵۵۵۰

 

۱۵

 

۲×۶

  ۵۵۵۰
 

۲۰

 

۲×۶

 

 

 

۵۴۰۰

 

۲۵

 

۲×۶

 

 

۵۴۰۰
 

۳۰

 

۲×۶

 

 

۵۴۰۰
 

۳۵

 

۲×۶

۵۲۵۰
 

۴۰

 

 

 

 

 

 ۰

       

 

کاویان

 

نمره

 

ابعاد

 

قیمت

فابریک

برشی

 

۸

 

۱/۵×۶

 

 

 

۱۰

 

۱/۵×۶

 

 

 

 

 

۱۲

 

۱/۵×۶


           
 

 ۵۹۰۰

 

۱۵

 

 ۱/۵×۶

 

۲۰

 

۱/۵×۶


 ۵۷۰۰
 

۲۵

 

۱/۵×۶

  ۵۷۰۰
 

۳۰

 

۱/۵×۶

 

 

 

 

 

۳۵

 

۱/۵×۶

 
 

۴۰

 

 

 

 

 

 

       

 

قطعات

 

نمره

 

قیمت

 

۸

 

۰

 

۱۰

۵۴۲۰

 

۱۲

۵۴۲۰

 

۱۵

۵۴۲۰