مبارکه

 

نمره

 

ابعاد

 

قیمت

فابریک

برشی

 

۳

 

۱/۲۵×۶

 

 

 

۴۸۵۰

 

۴

 

۱/۲۵×۶

 

 

 

۴۸۷۰

 

۵

 

۱/۲۵×۶

 

 

 ۴۱۵۰
 

۶

 

۱/۵×۶

 

 

۶۳۰۰

 

۸

 

۱/۵×۶

 

 

۳۹۰۰

 

۱۰

 

۱/۵×۶

 

 

۳۹۰۰

 

۱۲

 

۱/۵×۶

 

 

۶۳۰۰

 

۱۵

 

۱/۵×۶

۶۳۰۰
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

اکسین

 

نمره

 

ابعاد

 

قیمت

فابریک

برشی

 

۸

 

۲×۶

 

 

 

 

 

۱۰

 

۲×۶

 

 

 

 ۶۵۷۰

 

۱۲

 

۲×۶

 

 

 

 ۶۴۹۰

 

۱۵

 

۲×۶

   

 ۶۴۹۰

 

۲۰

 

۲×۶

 

 

 

 ۶۰۱۰

 

۲۵

 

۲×۶

 

 

 

 ۶۰۱۰

 

۳۰

 

۲×۶

 

 

 

 ۶۱۱۰

 

۳۵

 

۲×۶

 
 

۴۰

 

 

 

 

 

 

       

 

کاویان

 

نمره

 

ابعاد

 

قیمت

فابریک

برشی

 

۸

 

۱/۵×۶

 

 

 

۱۰

 

۱/۵×۶

 

 

 

 

 

۱۲

 

۱/۵×۶


           
 

 ۶۳۰۰

 

۱۵

 

 ۱/۵×۶

 

۲۰

 

۱/۵×۶


 ۵۸۳۰
 

۲۵

 

۱/۵×۶

   

۵۸۳۰ 

 

۳۰

 

۱/۵×۶

 

 

 

 

 

۳۵

 

۱/۵×۶

 
 

۴۰

 

 

 

 

 

 

       

 

قطعات

 

نمره

 

قیمت

 

۸

 

۳۷۵۰

 

۱۰

 

۳۷۵۰

 

۱۲

 

۳۷۵۰

 

۱۵

 

۳۷۵۰