قیمت

 

وزن

 

 

سنگین سبک سنگین سبک  
۱۱۷۰۰ ۱۱۷۰۰  ۲۴۵  ۲۰۰

 

۱۰

     ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰  

 ۳۲۰

 

 ۲۳۵

۱۲
۷۶۰۰
۹۸۰۰  

 ۳۹۰

 

 ۳۰۰

۱۴
۶۵۰۰
۶۵۰۰  ۵۰۰  ۳۶۵

 

۱۶
۹۸۰۰ ۶۷۰۰  ۵۹۰  ۴۲۵

 

۱۸
۶۷۰۰ ۶۷۰۰  ۷۲۰  ۵۰۰

 

۲۰
۱۲۰۰۰
۱۱۵۰۰۰  ۸۳۰  ۶۱۰

 

۲۲
۱۱۵۰۰
 ۱۲۴۰۰
 ۹۶۰  ۷۲۵

 

۲۴
۱۱۵۰۰  ۱۱۵۰۰  ۱۰۷۵  ۸۲۰

 

۲۶
۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰
 ۱۲۱۰  

۹۲۰

 

۲۸
۹۰۰۰ ۱۲۰۰۰  ۱۳۷۰ ۱۰۶۰

 

۳۰
۱۳۰۰۰ ۱۳۰۰۰  ۱۵۵۰  ۱۱۷۰ ۳۲

 

قیمت تیراهن سنگین

 

سایز

 

 

وزن{کیلو}

 

 

قیمت

 

 

۳۳

 

۵۸۰ ۱۱۱۰۰
 

۳۶

 

۶۸۰ ۱۱۷۰۰
 

۴۰

 

۸۰۰ ۱۱۷۰۰
 

۵۰

 

۱۱۰۰ ۱۲۴۰۰
 

۶۰

 

۱۴۷۰ ۱۲۹۰۰

تیر ۴۵ به وزن ۹۰۰کیلو با قیمت ۱۱۴۰۰