تماس جهت خرید تیرآهن

۳۳۹۹۰۵۵۷

۳۳۹۹۰۵۵۳

۳۳۹۹۰۵۵۴

قیمت نهایی هنگام خرید

 

 

 

ذوب فایکو کرمانشاه ماهان آرین متفرقه ترک
۱۲ ۷۰۰۰۰۰۰ ۱۴ آرین۱۳۵
۶۸۵۰۰۰
 

 

۱۲ ترک ۸۰

۶۷۵۰۰۰۰

۱۴ ۸۲۰۰۰۰۰

۱۴ فایکو ۱۳۰

۶۷۵۰۰۰۰

۱۴ تبریز۱۳۰

۶۷۵۰۰۰۰

۱۴ ماهان ۱۲۵

۶۵۰۰۰۰۰

   ۱۴ اهواز ۱۳۰

۶۹۰۰۰۰۰

۱۴بناب۱۲۵ ۶۵۰۰۰۰۰

۱۲ ترک ۱۱۰

۶۸۰۰۰۰۰

۱۶ ۸۴۰۰۰۰۰

۱۶ فایکو ۱۷۰

۸۳۰۰۰۰۰

۱۶ کرمانشاه ۱۷۰

….

۱۶ ماهان۱۷۰

۸۲۰۰۰۰۰

۱۶ آرین ۱۷۰

 

 

۱۰ ترک۶۵

۸۰۰۰۰۰۰

۱۸ ۹۹۰۰۰۰۰

۱۸ فایکو ۲۱۰

۹۸۰۰۰۰۰

۱۸ آرین ۲۱۰

….

۱۰ترک ۷۵

۹۰۰۰۰۰۰


۲۰
۱۳۹۰۰۰۰۰     ۲۰ فایکو                      ۱۲۸۵۰۰۰۰

۲۰ آرین ۲۶۰

۱۲۷۵۰۰۰۰

۸ ترک ۷۵….

۲۲ ۱۴۶۰۰۰۰۰

۲۲ فایکو ۳۱۰

۱۴۳۵۰۰۰۰

۲۲ آرین ۳۱۰

۱۴۳۵۰۰۰۰

۸ ترک۵۰

۶۳۰۰۰۰۰

۲۴ ۱۶۶۰۰۰۰۰

۲۴ فایکو ۳۶۰

…..

ستون۱۴۰ به بالا ۶۵۰۰۰

۲۷ ۱۸۶۰۰۰۰۰  

 

 

ستونی ۱۴۰ کیلو

۳۰ ۲۹۸۰۰۰۰۰ ۳۰ ذوب زرد و مشکی
۲۸۸۰۰۰۰۰

 

 

۳۰ روس ۳۹۰

۲۹۰۰۰۰۰۰

 

۲۲ ارین زرد : ۱ شاخه           ۲۷کره زرد : ۱شاخه       ۱۴شبکه زرد: ۴ شاخه          ۲۲شبکه زرد : ۱ شاخه      ۱۸ شبکه زرد: ۱ شاخه

فروش با فاکتور رسمی می باشد.

 

 

 

تیر اهن ۱۴ و ۱۸ و۲۰ فایکو شبکه با قیمت مناسب موجود می باشد.