قیمت تیرآهن کارخانه

قیمت تیرآهن کارخانه

لیست قیمت تیرآهن کارخانه

# لطفا قبل از خرید به دلیل نوسانات قیمت، با کارشناسان ما هماهنگ نمایید #

 

کرمانشاه

 

انبار اصفهان

 

نرمال

 

اهواز

 

آرین

 

فایکو

 

ذوب

سایز

وزن

  ۶۸۵۰۰۰         ۵۵۰۰

۱۲

 

۴۴۵۰ ۷۰۰۰۰۰ ۴۳۰۰ ۴۴۵۰ ۶۰۰۰۰۰ ۴۴۲۰۰            ۱۴
۸۰۰۰۰۰ ۴۱۰۰ ۴۵۵۰ ۷۶۵۰۰۰۰ ۴۲۲۰ ۱۶
  ۹۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰     ۴۱۷۰
۱۸
  ۱۳۳۰۰۰۰ ۴۸۰۰    ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۱۰۰۰۰ ۴۹۰۰ ۲۰
  ۱۵۸۰۰۰۰ ۴۸۰۰       ۴۹۰۰
۲۲
   ۱۷۳۰۰۰۰ ۴۴۰۰ ۴۷۰۰ ۲۴
  ۱۹۵۰۰۰۰
۴۳۰۰       ۴۴۰۰ ۲۷
۳۰۵۰۰۰۰۰ ۶۱۲۰ ۳۰