کارخانه سایز آنالیز انبار تهران انبار اصفهان کارخانه
ذوب آهن ۱۲ IPE-NORMAL TEL TEL
ذوب آهن ۱۴ IPE-NORMAL TEL TEL
ذوب آهن ۱۶ IPENORMAL TEL TEL ۶۳۰۰
ذوب آهن ۱۸ IPE-NORMAL TEL TEL ۵۱۰۰
ذوب آهن ۲۰ IPE-NORMAL TEL TEL
ذوب آهن ۲۲ IPE-NORMAL TEL TEL ۵۶۰۰
۲۴ IPE-NORMAL TEL TEL ۵۶۰۰
ذوب آهن ۲۷ IPE-NORMAL TEL TEL TEL
ذوب آهن ۳۰ IPE-NORMAL TEL TEL ۶۴۰۰

کلیه قیمتها به تومان میباشد.
تیراهن نرمال بصورت کیلویی قیمت گذاری میشود
متراژ تیراهن نرمال در قیمت گذاری بسیار مهم میباشد