جهت اطلاع از وزن و مشخصات و قیمت قوطی ستونی با شماره زیر تماس بگیرید

 

قیمت کارخانه (ریال) قیمت تهران (ریال) ضخامت (mm) وزن سایز
۲۲۸۰۰۰ ۲۳۴۰۰۰ ۱۲۵ ۲٫۵ ۱۳۵×۱۳۵
۲۲۷۰۰۰ ۲۳۲۰۰۰ ۱۴۰ ۲٫۸ ۱۳۵×۱۳۵
۲۲۷۰۰۰ ۲۳۲۰۰۰ ۱۵۰ ۳ ۱۳۵×۱۳۵
۲۲۷۰۰۰ ۲۳۲۰۰۰ ۱۶۰ ۳٫۲ ۱۳۵×۱۳۵
۲۲۷۰۰۰ ۲۳۲۰۰۰ ۱۷۵ ۳٫۵ ۱۳۵×۱۳۵
۲۲۷۰۰۰ ۲۳۲۰۰۰ ۱۹۰ ۳٫۸ ۱۳۵×۱۳۵
۲۲۷۰۰۰ ۲۳۲۰۰۰ ۲۰۰ ۴ ۱۳۵×۱۳۵