پرشین

 

میانه

 

فایکو

 

الماس

 

ذوب

 

نیشابور

 

آنالیز

 

سایز

             

A2

۸

 

             

A2

۱۰

 

            A2 ۱۲

 

            A3 ۱۰

 

            A3 ۱۲

 

۴۱۸۰   ۴۱۹۰   ۴۲۵۰ ۴۲۷۰ A3 ۱۴

 

۴۱۸۰   ۴۱۹۰   ۴۲۵۰ ۴۲۷۰ A3 ۱۶
۴۱۸۰   ۴۱۹۰   ۴۱۵۰ ۴۲۷۰ A3 ۱۸
۴۱۸۰   ۴۱۹۰   ۴۲۵۰ ۴۲۷۰ A3 ۲۰
۴۱۸۰   ۴۱۹۰     ۴۲۷۰ A3 ۲۲
۴۱۸۰   ۴۱۹۰   ۴۱۵۰ ۴۲۷۰ A3 ۲۵
            A3 ۲۸
 

 

          A3 ۳۲
 

آریا ذوب

 

خرمدشت

 

ابهر

 

بافق

 

قزوین

 

امیر کبیر

 

آنالیز

 

سایز

    ۴۴۰۰   ۴۳۵۰    

A2

۸

 

۴۱۹۵   ۴۲۶۰   ۴۱۷۰    

A2

۱۰

 

۴۱۹۵   ۴۲۶۰  

 

۴۱۷۰   A2 ۱۲

 

          ۴۳۵۰ A3 ۱۰

 

          ۴۲۴۰ A3 ۱۲

 

۴۱۸۰         ۴۱۸۰ A3 ۱۴

 

۴۱۸۰         ۴۱۸۰ A3 ۱۶
۴۱۸۰     ۴۱۹۰   ۴۱۸۰ A3 ۱۸
۴۱۸۰     ۴۱۹۰   ۴۱۸۰ A3 ۲۰
      ۴۱۹۰   ۴۱۸۰ A3 ۲۲
      ۴۱۹۰   ۴۱۸۰ A3 ۲۵
          ۴۱۸۰ A3 ۲۸
 

 

        ۴۱۸۰ A3 ۳۲

 

 

شرکت نگین فولاد السا
قیمت انواع میلگرد آجدار در انبار تهران
Instagram: _ahan.com_
Telegram: @ahandatcom
Tel: 66395398_ 66396717
Tel: 66396742_ 66396491
کارشناس فروش: کاظمی - خلیلی- گلپایگانی
تمامی قیمت ها به تومان میباشد.