پرشین

 

میانه

 

فایکو

 

خرمدشت

 

ذوب

 

نیشابور

 

آنالیز

 

سایز

             

A2

۸

 

       ۴۸۶۰      

A2

۱۰

 

       ۴۸۶۰     A2 ۱۲

 

 ۰      ۰     A3 ۱۰

 

 ۰    ۵۱۰۰  ۰  ۰  ۵۱۰۰ A3 ۱۲

 

 ۰  ۰ ۴۸۹۰    ۹۱۰۰ ۹۱۰۰ A3 ۱۴

 

۴۸۷۰  ۰ ۴۸۹۰   ۹۱۰۰
۹۱۰۰ A3 ۱۶
۴۸۷۰  ۰ ۴۸۹۰   ۹۰۰۰ ۹۱۰۰ A3 ۱۸
۴۸۷۰ ۰ ۴۸۹۰    ۹۱۰۰ ۹۱۰۰ A3 ۲۰
۴۸۷۰  ۰ ۴۸۹۰   ۹۱۰۰ ۹۱۰۰ A3 ۲۲
۰   ۰ ۴۸۹۰   ۹۱۰۰ ۹۱۰۰ A3 ۲۵
 ۰  ۰     ۸۵۰۰ ۹۱۰۰ A3 ۲۸
۰

 

 ۰     ۹۰۰۰   A3 ۳۲

 

 

آریا ذوب

 

آرین

 

ابهر

 

بافق

 

قزوین

 

امیر کبیر

 

آنالیز

 

سایز

    ۰    ۵۰۵۰    

A2

۸

 

 ۰ ۵۰۰۰  ۴۹۰۰   ۴۸۵۰
   

A2

۱۰

 

  ۵۰۰۰ ۴۹۰۰  

 

۴۸۵۰
 ۰ A2 ۱۲

 

   ۰ ۵۰۰۰  ۰   ۵۰۰۰ A3 ۱۰

 

۰ ۵۰۵۰
 ۰ ۰   ۴۹۵۰ A3 ۱۲

 

۴۸۶۰    ۰ ۰
  ۴۸۸۰ A3 ۱۴

 

۴۸۶۰    ۰ ۰
  ۴۸۸۰ A3 ۱۶
۴۸۶۰    ۰ ۰   ۴۸۸۰ A3 ۱۸
۴۸۶۰    ۰ ۰   ۴۸۸۰ A3 ۲۰
     ۰ ۰   ۴۸۸۰ A3 ۲۲
     ۰ ۰   ۴۸۶۰ A3 ۲۵
     ۰       A3 ۲۸
 

 

   ۰  ۰     A3 ۳۲

شرکت نگین فولاد السا
قیمت انواع میلگرد آجدار در انبار تهران
Instagram: _ahan.com_
Telegram: @ahandatcom
Tel: 66395398_ 66396717
Tel: 66396742_ 66396491
کارشناس فروش: کاظمی - خلیلی- گلپایگانی
تمامی قیمت ها به تومان میباشد.