قیمت میلگرد کلاف کارخانه

قیمت میلگرد کلاف تهران

لیست قیمت میلگرد کلاف تهران

نام کالا

سایز

محل بارگیری

قیمت تومان (کیلوگرم)

میلگرد کلاف ۶/۵ ابهر ۸ کلاف کششی

۰۰

۱۰ کلاف کششی

۰۰

۸ کلاف آجدارساختمانی

۰

کارخانه ۵st1006نیمه کشش  ۰

۳stساختمانی   ۰

۵/۵ rstکششی ۰

rst  ۱۰۰۸فوق کششی۰

میلگرد ۶/۵ نطنز کارخانه ۶٫۵ گرید ۱۰۰۶         ۰
۶٫۵ گرید ۱۰۰۸       ۰
میلگرد ۶/۵ کاشان -کششی کارخانه ۶٫۵ گرید۱۰۰۶          ۴۷۵۰
۶٫۵ گرید۱۰۰۸         ۰
میلگرد ۶/۵الیگودرز کارخانه ساختمانی         ۴۶۲۰