قیمت میلگرد کلاف کارخانه

قیمت میلگرد کلاف تهران

لیست قیمت میلگرد کلاف تهران

نام کالا

سایز

محل بارگیری

قیمت تومان (کیلوگرم)

میلگرد کلاف ۶/۵ ابهر ۸ کلاف کششی

۰۰

۱۰ کلاف کششی

۰۰

۸ کلاف آجدارساختمانی

۰

کارخانه ۵st1006نیمه کشش  ۶۱۹۰

۳stساختمانی   ۵۹۷۰

۵/۵ rstکششی ۶۱۵۰

rst  ۱۰۰۸فوق کششی۶۰۵۰

میلگرد ۶/۵ نطنز کارخانه ۶٫۵ گرید ۱۰۰۶         ۶۰۵۰
۶٫۵ گرید ۱۰۰۸       ۶۰۰۰
میلگرد ۶/۵ کاشان -کششی کارخانه ۶٫۵ گرید۱۰۰۶           ۶۱۰۰
۶٫۵ گرید۱۰۰۸         ۶۱۰۰
میلگرد ۶/۵ ملایر کارخانه ساختمانی         ۵۷۵۰