قیمت انواع نبشی و ناودانی در انبار تهران

شرکت نگین فولاد السا

۶۶۳۹۶۴۹۱-۶۶۹۳۶۷۱۷

کارشناس فروش : خلیلی  ۰۹۱۲۸۹۰۰۲۱۷

ناودانی کوتاه ناودانی بلند
 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

 

۵

 

۲۳

 

۵۰۰۰

 

۶٫۵

 

۸۴

 

 

۶

 

۳۰

۵۰۰۰

 

۸

 

۱۰۵

 

 

۸

 

۴۴

۵۰۰۰

 

۱۰

 

۱۲۵

 

 

۱۰

 

۵۲

۵۰۰۰

 

۱۲

 

۱۶۰

 

۱۲

 

۶۲

۵۰۰۰

 

۱۴

 

۱۸۰

 

۱۴

 

۷۵

۵۰۰۰

 

۱۶

 

۲۲۵

 

 

۱۶

 

۸۵

۵۰۰۰

 

۱۸

 

۲۶۰

 

 

۱۸

 

۱۰۰

 

۲۰

 

۳۰۰

 

 

۲۰

 

۱۱۰

 

 

۲۲

 

۳۵۰

 

       

۲۴

 

۴۰۰

 

 

نبشی

    نبشی ۱۲ متری
 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

 

نمره

 

وزنkg

 

قیمت

    ۳و۴

۵

 

۲۳

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

۶

 

۳۰

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

۸

 

۴۴

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

۱۰

 ۵۲  

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

۱۲

 

۶۲

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

۱۴

 

۷۵

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

۱۶

 

۸۵

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

۱۸

 

۱۰۰

۵۰۰۰

 

 

 

۲۰

 

۱۱۰

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

     ظهوریان

شکفته

آرین