قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

لیست قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

# لطفا قبل از خرید به دلیل نوسانات قیمت نبشی و ناودانی ، با کارشناسان ما هماهنگ نمایید #

قیمت انواع ناودانی در کارخانه

 

 شکفته

 

یزد

 

آرین

 

تبریز

 

فایکو

 

سایز

 

 ۳۴۱۰

 

 

   

 

۶

 

۳۴۱۰
     ۳۴۷۰   ۸
 

 ۳۴۱۰

 

۳۷۱۰

 

 ۳۴۰۰

۳۴۷۰
 
 

 

 ۱۰

۳۴۱۰
۳۷۱۰ ۳۴۰۰
۳۴۷۰ ۱۲
۳۴۱۰
 
۳۷۱۰
 

 

۳۴۷۰

 

 ۱۲ متری
  سبک
۳۴۵۰
۱۴
   ۳۷۱۰    ۳۴۷۰ ۴۸۸۰   ۱۲ متری
۱۶
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۸ 
          ۲۰
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۲ 
          ۲۴
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

قیمت انواع نبشی در کارخانه

 

 یزد

 

تبریز

 

ظهوریان

 

شکفته

 

آرین

 

سایز

 

 

 ۳۸۷۰

 

 ۳۳۱۰ ۳۳۱۰  ۳۴۰۰

 

۳

 

۳۴۲۰ ۳۳۱۰
 ۳۳۱۰  ۳۳۶۰ ۴
 

 

۳۴۲۰
 
۳۳۱۰
 
۳۳۱۰
۳۳۶۰
۵

 

  ۳۴۲۰
۳۳۱۰
۳۳۱۰
۳۳۶۰
۶
۳۴۰۰  

۳۴۲۰

 

۳۳۱۰


۳۲۶۰
۳۳۶۰
۸
۳۴۰۰
۳۴۲۰
۳۳۱۰
۳۲۶۰
۳۲۶۰
۱۰
 

 

 

 

 

 

 

 

۳۳۶۰
 
۱۲

 

          ۱۴
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۶

 

          ۱۸
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۰

 

 نستا سایز۴ و ۳
۳۳۶۰