قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

لیست قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

# لطفا قبل از خرید به دلیل نوسانات قیمت نبشی و ناودانی ، با کارشناسان ما هماهنگ نمایید #

قیمت انواع ناودانی در کارخانه

 

 شکفته

 

یزد

 

آرین

 

تبریز

 

فایکو

 

سایز

 

 

 

 

   

 

۶

 

 ۴۶۴۰  ۰    ۴۷۳۰   ۸
 

۴۶۴۰

 

 ۴۶۴۰

 

 ۴۷۰۰

۴۷۳۰
 

 

 ۱۰

۰
۴۶۴۰ ۰
۴۷۳۰ ۱۲

۰
۴۶۴۰
 

 

۴۷۳۰ 

 ۱۲ متری
  سبک
۱۴
  ۴۶۴۰
   ۴۷۳۰    ۱۲ متری
۱۶
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۸ 
          ۲۰
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۲ 
          ۲۴
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

قیمت انواع نبشی در کارخانه

 

 یزد

 

تبریز

 

ظهوریان

 

شکفته

 

آرین

 

سایز

 

 

۴۷۸۰

 

 ۰ ۴۶۸۰

۰

 

۳

 

۴۷۲۰ ۴۶۳۰
 

۴۶۴۰

 ۴۶۶۰ ۴

 

 

۴۷۲۰
۴۶۳۰
۴۶۴۰
۴۶۶۰
۵

 

  ۴۷۲۰
۴۶۳۰
۴۶۴۰
۴۶۶۰
۶
۴۶۴۰  

۴۷۲۰

۴۶۳۰
۴۶۴۰

۴۶۶۰
۸
۴۶۴۰
۴۷۲۰
۴۶۳۰
۴۶۴۰
۴۶۶۰
۱۰
 

 

 

 

 

 

 

 


 
۱۲

 

          ۱۴
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۶

 

          ۱۸
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۰

 

 نستا سایز۴ و ۳
۴۷۲۰
         

۷