قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

لیست قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

# لطفا قبل از خرید به دلیل نوسانات قیمت نبشی و ناودانی ، با کارشناسان ما هماهنگ نمایید #

قیمت انواع ناودانی در کارخانه

 

 شکفته

 

یزد

 

آرین

 

تبریز

 

فایکو

 

سایز

 

 

 

 

   

 

۶

 

۴۹۵۰  ۰    ۰   ۸
۴۹۵۰۰ ۰  

 

۵۰۰۰  

 

 ۱۰

۴۹۵۰ ۰ ۴۹۰۰ ۵۰۰۰ ۱۲
۴۹۵۰ ۰ ۴۹۰۰
 
۵۰۰۰  ۱۲ متری
  سبک
۱۴
  ۰   ۵۰۰۰
   

 

۱۸ 
          ۲۰
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۲ 
          ۲۴
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

۶

قیمت انواع نبشی در کارخانه

 

 یزد

 

تبریز

 

ظهوریان

 

شکفته

 

آرین

 

سایز

 

 

۵۰۰۰ ۰ ۲۰۴۹

۰

 

۳

 

۰ ۵۰۰۰ ۴۹۲۰  

۴۹۲۰

۴۹۰۰ ۴

۰

۵۰۰۰ ۴۹۲۰ ۴۹۲۰ ۴۹۰۰ ۵

 

۰
۵۰۰۰ ۴۹۲۰ ۴۹۲۰ ۴۹۰۰ ۶
۰ ۴۹۲۰ ۴۹۲۰ ۴۹۰۰ ۸
۰ ۰ ۴۹۲۰ ۴۹۲۰ ۴۹۰۰ ۱۰
 

 

 

 

 

 

 

 


 
۱۲

 

          ۱۴
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۶

 

          ۱۸
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۰

 

 نستا سایز۴ و ۳
۵۱۰۰