قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

لیست قیمت نبشی و ناودانی کارخانه

# لطفا قبل از خرید به دلیل نوسانات قیمت نبشی و ناودانی ، با کارشناسان ما هماهنگ نمایید #

قیمت انواع ناودانی در کارخانه

 

 شکفته

 

یزد

 

آرین

 

تبریز

 

فایکو

 

سایز

 

 

 

 

   

 

۶

 

۴۳۵۰ ۴۳۰۰   ۴۴۰۰   ۸
۴۳۵۰ ۴۳۰۰  

 

۴۴۰۰  

 

 ۱۰

۴۳۵۰ ۴۳۰۰ ۴۴۰۰ ۱۲
۴۳۵۰ ۴۳۰۰ ۴۴۰۰  ۱۲ متری
  سبک
۱۴
  ۴۳۰۰   ۴۴۰۰
 

 

۱۸ 
          ۲۰
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۲ 
          ۲۴
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

۶

قیمت انواع نبشی در کارخانه

 

 یزد

 

تبریز

 

ظهوریان

 

شکفته

 

آرین

 

سایز

 

 

۴۴۰۰ ۴۴۵۰ ۴۳۵۰ ۴۴۰۰

 

۳

 

۴۲۵۰ ۴۴۰۰ ۴۴۵۰
۴۳۵۰
۴۳۵۰ ۴

۴۲۵۰

۴۴۰۰ ۴۴۵۰
۴۳۵۰
۴۳۵۰ ۵
۴۲۵۰ ۴۴۰۰ ۴۴۵۰
۴۳۵۰
۴۳۵۰ ۶
۴۲۵۰ ۴۴۵۰
۴۳۵۰
۴۳۵۰ ۸
۴۲۵۰ ۰ ۴۴۵۰ ۴۳۵۰ ۴۳۵۰ ۱۰
 

 

 

 

 

 

 

 

۱۲

 

          ۱۴
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۶

 

          ۱۸
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۰

 

 نستا سایز۴ و ۳
۴۶۰۰
         

۵۰۷۰