کارخانه کویر کاشان
میلگرد A4 در انبار تهران بسیار محدود میباشد
کارخانجات تولید کننده ذوب آهن-روهینا-کویرکاشان

 

کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
کویر کاشان ۱۰ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۱۲ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۱۴ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۱۶ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۱۸ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۲۰ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۲۲ A A4 TEL TEL
کارخانه سایز کیفیت آنالیز کارخانه تهران
کویر کاشان ۲۵ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۲۸ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۳۲ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۳۶ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۳۸ A A4 TEL TEL
کویر کاشان ۴۰ A A4 TEL TEL