قیمت روز میلگرد در بازار

قیمت روز میلگرد در بازار

جهت اطلاع ازقیمت لحظه ای وارد قسمت قیمت میلگرد انبارتهران بشوید

محصول قیمت روز میلگرد در بازار
قیمت روز میلگرد آجدار ۱۲ ذوب آهن اصفهان (A3)

کارخانه

۱۲

کیلوگرم

A3

قیمت روز میلگرد آجدار ۱۴ ذوب آهن اصفهان (A3)

کارخانه

۱۴

کیلوگرم

A3

کارخانه

۱۶

کیلوگرم

A3

قیمت روز میلگرد آجدار ۱۸ ذوب آهن اصفهان (A3)

کارخانه

۱۸

کیلوگرم

A3

قیمت روز میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن اصفهان (A3)

کارخانه

۲۰

کیلوگرم

A3

کارخانه

۲۲

کیلوگرم

A3

قیمت روز میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن اصفهان (A3)

کارخانه

۲۵

کیلوگرم

A3

قیمت روز میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن اصفهان (A3)

کارخانه

۲۸

کیلوگرم

A3

قیمت روز میلگرد آجدار ۳۲ ذوب آهن اصفهان (A3)

کارخانه

۳۲

کیلوگرم

A3