قیمت روز میلگرد در بازار

قیمت روز میلگرد در بازار

قیمت روز میلگرد در بازار

محصول قیمت روز میلگرد در بازار
قیمت روز میلگرد آجدار ۱۲ ذوب آهن اصفهان (A3)

کارخانه

۱۲

کیلوگرم

A3

۴,۳۶۰ تومان بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
قیمت روز میلگرد آجدار ۱۴ ذوب آهن اصفهان (A3)

کارخانه

۱۴

کیلوگرم

A3

۴,۲۶۰ تومان بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
قیمت روز میلگرد آجدار ۱۶ ذوب آهن اصفهان (A3)

کارخانه

۱۶

کیلوگرم

A3

۴,۲۳۰ تومان بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
قیمت روز میلگرد آجدار ۱۸ ذوب آهن اصفهان (A3)

کارخانه

۱۸

کیلوگرم

A3

۴,۲۳۰ تومان بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
قیمت روز میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن اصفهان (A3)

کارخانه

۲۰

کیلوگرم

A3

۴,۲۳۰ تومان بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
قیمت روز میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن اصفهان (A3)

کارخانه

۲۲

کیلوگرم

A3

۴,۲۳۰ تومان بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
قیمت روز میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن اصفهان (A3)

کارخانه

۲۵

کیلوگرم

A3

۴,۲۳۰ تومان بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
قیمت روز میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن اصفهان (A3)

کارخانه

۲۸

کیلوگرم

A3

۴,۲۳۰ تومان بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
قیمت روز میلگرد آجدار ۳۲ ذوب آهن اصفهان (A3)

کارخانه

۳۲

کیلوگرم

A3

۴,۲۳۰ تومان بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰