ناودانی سبک شاخه ۱۲ متری

ناودانی سبک شاخه ۱۲ متری

ناودانی سبک اسپیرال ۶ شاخه ۶ متری کارخانه

کد محصول: ۳۶۹۳
سایز: ۶
محصول: اسپیرال
استاندارد: سبک
واحد: کیلوگرم
حالت: ۶ متری