نبشی گالوانیزه

نبشی گالوانیزه

نبشی گالوانیزه به دلیل آن که با روی پوشانده شده است حتی با شکستگی در پوشش نبشی گالوانیزه نیز باز از زنگ زدن محفوظ می ماند.

در نبشی گالوانیزه، پیلی الکتروشیمیایی بین روی و آهن تشکیل می شود که در آن آهن نقش کاتد و روی نقش آند را ایفا خواهد کرد.در این حالت روی که فلزی نبشی گالوانیزه فعالتر از آهن است و دارای پتانسیل احیاء کمتری از آهن است در نقش آند اکسید می شود.به این دلیل هر جایی که احتمال زنگ زدگی آهن و خوردگی آن بیشتر است از نبشی گالوانیزه استفاده خواهد شد.