جهت اطلاع از وزن و مشخصات هر تیراهن به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.
خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد تیراهن تماس حاصل فرمائید
۳۳۹۹۰۵۵۳-۳۳۹۸۲۲۹۸–
بندعلی

کارخانه سایز کیفیت وزن سبک سنگین
هاش ۱۰ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۳۰۰۰ ۱۲۰۰۰
هاش ۱۲ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۳۰۰۰ ۱۲۰۰۰
هاش ۱۴ A مشاهده در بخش جدول سایت ۸۸۰۰ ۸۵۰۰
هاش ۱۶ A مشاهده در بخش جدول سایت ۸۹۵۰ ۸۵۰۰
هاش ۱۸ A مشاهده در بخش جدول سایت ۷۰۰۰ ۷۹۰۰
هاش ۲۰ A مشاهده در بخش جدول سایت ۸۵۵۰ ۸۵۵۰
هاش ۲۲ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۲۵۰۰ ۱۳۰۰۰
هاش ۲۴ -A– مشاهده در بخش جدول سایت .۱۴۵۰۰ ۱۳۰۰۰
هاش ۲۶ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۲۵۰۰ ۱۲۵۰۰
هاش ۲۸ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۳۰۰۰ ۱۳۰۰۰
هاش ۳۰ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۳۵۰۰ ۸۰۰۰۰
هاش ۳۲ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۲۵۰۰ ۱۳۰۰۰
هاش ۳۴ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۲۰۰۰ ۱۴۵۰۰