جهت اطلاع از وزن و مشخصات هر تیراهن به اطلاعات سایت مراجعه نمایید.
خواهشمند هستیم  بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید با کارشناسان واحد تیراهن تماس حاصل فرمائید
۳۳۹۹۰۵۵۳-۳۳۹۸۲۲۹۸–
بندعلی

کارخانه سایز کیفیت وزن سبک سنگین
هاش ۱۰ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۰۵۰۰ ۱۰۴۰۰
هاش ۱۲ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۰۵۰۰ ۱۰۴۰۰
هاش ۱۴ A مشاهده در بخش جدول سایت ۸۵۰۰ ۷۴۰۰
هاش ۱۶ A مشاهده در بخش جدول سایت ۶۳۰۰ ۶۲۰۰
هاش ۱۸ A مشاهده در بخش جدول سایت ۶۵۰۰ ۸۵۰۰
هاش ۲۰ A مشاهده در بخش جدول سایت ۶۳۰۰ ۶۲۰۰
هاش ۲۲ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۱۰۰۰ ۱۱۰۰۰
هاش ۲۴ -A– مشاهده در بخش جدول سایت ۱۰۸۰۰ ۱۱۰۰۰
هاش ۲۶ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۰۷۰۰ ۱۰۷۰۰
هاش ۲۸ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۱۵۰۰ ۱۲۰۰۰
هاش ۳۰ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۱۱۰۰ ۸۵۰۰
هاش ۳۲ A مشاهده در بخش جدول سایت ۱۰۳۰۰ ۱۰۳۰۰
هاش ۳۴ A مشاهده در بخش جدول سایت TEL TEL