بایگانی برای قیمت انواع ورق

قیمت انواع ورق تهران

قیمت انواع ورق تهران

 

مبارکه

 

نمره

 

ابعاد

 

قیمت

فابریک

برشی

 

۳

 

۱/۲۵×۶

 

 

 

۴۸۵۰

 

۴

 

۱/۲۵×۶

 

 

 

۴۸۷۰

 

۵

 

۱/۲۵×۶

 

 

 ۴۱۵۰
 

۶

 

۱/۵×۶

 

 

۶۳۰۰

 

۸

 

۱/۵×۶

 

 

۳۹۰۰

 

۱۰

 

۱/۵×۶

 

 

۳۹۰۰

 

۱۲

 

۱/۵×۶

 

 

۶۳۰۰

 

۱۵

 

۱/۵×۶

۶۳۰۰
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

اکسین

 

نمره

 

ابعاد

 

قیمت

فابریک

برشی

 

۸

 

۲×۶

 

 

 

 

 

۱۰

 

۲×۶

 

 

 

 ۶۵۷۰

 

۱۲

 

۲×۶

 

 

 

 ۶۴۹۰

 

۱۵

 

۲×۶

   

 ۶۴۹۰

 

۲۰

 

۲×۶

 

 

 

 ۶۰۱۰

 

۲۵

 

۲×۶

 

 

 

 ۶۰۱۰

 

۳۰

 

۲×۶

 

 

 

 ۶۱۱۰

 

۳۵

 

۲×۶

 
 

۴۰

 

 

 

 

 

 

       

 

کاویان

 

نمره

 

ابعاد

 

قیمت

فابریک

برشی

 

۸

 

۱/۵×۶

 

 

 

۱۰

 

۱/۵×۶

 

 

 

 

 

۱۲

 

۱/۵×۶


           
 

 ۶۳۰۰

 

۱۵

 

 ۱/۵×۶

 

۲۰

 

۱/۵×۶


 ۵۸۳۰
 

۲۵

 

۱/۵×۶

   

۵۸۳۰ 

 

۳۰

 

۱/۵×۶

 

 

 

 

 

۳۵

 

۱/۵×۶

 
 

۴۰

 

 

 

 

 

 

       

 

قطعات

 

نمره

 

قیمت

 

۸

 

۳۷۵۰

 

۱۰

 

۳۷۵۰

 

۱۲

 

۳۷۵۰

 

۱۵

 

۳۷۵۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشتر بدانید
قیمت انواع ورق کارخانه

قیمت انواع ورق کارخانه

قیمت انواع ورق کارخانه

قیمت انواع ورق کارخانه

لیست قیمت انواع ورق کارخانه

# لطفا قبل از خرید به دلیل نوسانات قیمت انواع ورق، با کارشناسان ما هماهنگ نمایید #

 

قیمت ورق در کارخانه بصورت تلفنی میباشد

قیمت ورق فابریک در کارخانه

مبارکه کاویان اکسین
 

نمره

 

ابعاد

 

قیمت

 

نمره

 

ابعاد

 

قیمت

 

نمره

 

ابعاد

 

قیمت

 

۳

 

رول

 

 

 

۸

رول
 

 

 

۸

 

 رول

 

 

 

 

۴

 

رول

۰
 
 

۱۰

 

رول

 

 

 

۱۰

 

 

 رول

 

 

 

۵

 رول ۰
 
 

۱۲

 

رول

 

 

 

۱۲

 رول

 

 
 

۶

 رول ۰
 
 

۱۵

 

رول

 

 

 

۱۵

 

 رول

 

 

 

 

۸

 رول ۰
 
 

۲۰

 

 رول

 

 

 

 

۲۰

 

 رول

 

 

 

 

۱۰

 رول ۰
 
 

۲۵

 

 رول

 

 

 

۲۵

 

 

 رول

 

 

 

۱۲

 رول

 

 

۳۰

 

 رول

   

۳۰

 

 رول

 

 
 

۱۵

 

 رول

 

 

۰
 

۳۵

 

 رول

 

 

 

۳۵

 

 رول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴۰

 

 رول

 

 

 

 

۴۰

 

 رول

 

 

 

             

 

 

 

 

 

قیمت انواع ورق فابریک در کارخانه

 

مبارکه

کاویان

اکسین

 

نمره

 

ابعاد

 

قیمت

 

نمره

 

ابعاد

 

قیمت

 

نمره

 

ابعاد

 

قیمت

 

۳

 

۱×۶

 

 ۶۱۹۰

 

۸

 

۱/۵×۶

 

 

 

۸

 

۲×۶

 

 

 

۴

 

۱/۲۵×۶

 ۶۱۹۰

 

 

۱۰

 

۱/۵×۶

 ۰  

۱۰

 

۲×۶

 

 

 

۵

 

۱/۵×۶

 ۶۱۹۰

 

 

۱۲

 

۱/۵×۶

 ۴۰۲۰

 

 

۱۲

 

۲×۶

۶۳۵۰ 

 

۶

 

۱/۵×۶

 ۶۱۹۰  

۱۵

 

۱/۵×۶

 

۵۸۵۰

 

۱۵

 

۲×۶

 

 

 

۸

 

۱/۵×۶

 ۶۱۹۰

 

 

۲۰

 

۱/۵×۶

۵۵۵۰ ۲۰ ۲×۶
۱۰ ۱/۵×۶ ۶۱۹۰  

۲۵

 

۱/۵×۶

 

۵۶۵۰

 

۲۵

 

۲×۶

 

 ۵۹۵۰

 

۱۲

 

۱/۵×۶

 ۶۱۹۰

 

 

۳۰

 

۱/۵×۶

   

۳۰

 

۲×۶

 ۵۹۵۰

 

۱۵

 

۱/۵×۶

۰  

۳۵

 

۱/۵×۶

 

 ۵۴۵۰

 

۳۵

 

۲×۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴۰

 

۱/۵×۶

 

 

 

۴۰

 

۲×۶

 

 

             

 

 

 

 

 

بیشتر بدانید