بایگانی برای قیمت میلگرد

قیمت میلگرد آجدار تهران

قیمت میلگرد آجدار تهران

 

پرشین

 

میانه

 

فایکو

 

خرمدشت

 

ذوب

 

نیشابور

 

آنالیز

 

سایز

             

A2

۸

 

       ۴۸۶۰      

A2

۱۰

 

       ۴۸۶۰     A2 ۱۲

 

 ۰      ۰     A3 ۱۰

 

 ۰    ۵۱۰۰  ۰  ۰  ۵۱۰۰ A3 ۱۲

 

 ۰  ۰ ۴۸۹۰    ۹۱۰۰ ۹۱۰۰ A3 ۱۴

 

۴۸۷۰  ۰ ۴۸۹۰   ۹۱۰۰
۹۱۰۰ A3 ۱۶
۴۸۷۰  ۰ ۴۸۹۰   ۹۰۰۰ ۹۱۰۰ A3 ۱۸
۴۸۷۰ ۰ ۴۸۹۰    ۹۱۰۰ ۹۱۰۰ A3 ۲۰
۴۸۷۰  ۰ ۴۸۹۰   ۹۱۰۰ ۹۱۰۰ A3 ۲۲
۰   ۰ ۴۸۹۰   ۹۱۰۰ ۹۱۰۰ A3 ۲۵
 ۰  ۰     ۸۵۰۰ ۹۱۰۰ A3 ۲۸
۰

 

 ۰     ۹۰۰۰   A3 ۳۲

 

 

آریا ذوب

 

آرین

 

ابهر

 

بافق

 

قزوین

 

امیر کبیر

 

آنالیز

 

سایز

    ۰    ۵۰۵۰    

A2

۸

 

 ۰ ۵۰۰۰  ۴۹۰۰   ۴۸۵۰
   

A2

۱۰

 

  ۵۰۰۰ ۴۹۰۰  

 

۴۸۵۰
 ۰ A2 ۱۲

 

   ۰ ۵۰۰۰  ۰   ۵۰۰۰ A3 ۱۰

 

۰ ۵۰۵۰
 ۰ ۰   ۴۹۵۰ A3 ۱۲

 

۴۸۶۰    ۰ ۰
  ۴۸۸۰ A3 ۱۴

 

۴۸۶۰    ۰ ۰
  ۴۸۸۰ A3 ۱۶
۴۸۶۰    ۰ ۰   ۴۸۸۰ A3 ۱۸
۴۸۶۰    ۰ ۰   ۴۸۸۰ A3 ۲۰
     ۰ ۰   ۴۸۸۰ A3 ۲۲
     ۰ ۰   ۴۸۶۰ A3 ۲۵
     ۰       A3 ۲۸
 

 

   ۰  ۰     A3 ۳۲

شرکت نگین فولاد السا
قیمت انواع میلگرد آجدار در انبار تهران
Instagram: _ahan.com_
Telegram: @ahandatcom
Tel: 66395398_ 66396717
Tel: 66396742_ 66396491
کارشناس فروش: کاظمی - خلیلی- گلپایگانی
تمامی قیمت ها به تومان میباشد.

بیشتر بدانید
میلگرد آجدار

میلگرد آجدار در کارخانه

 

پرشین

 

میانه

 

فایکو

 

بافق

 

ذوب

 

نیشابور

 

آنالیز

 

سایز

 …..  ……  …… ۰  ……  …….  

A2

۸

 

 ….     ۰  ……  …….  

A2

۱۰

 

 …….   ۰

 ……  …….. A2

۱۲

 

۵۱۵۰ ۰ ۴۹۷۵ ۵۰۰۰  …… A3

۱۰

 

۵۰۵۰ ۰ ۴۹۲۵ ۵۰۰۰ ۰ ۴۸۱۰ A3

۱۲

 

۴۹۰۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۵ ۴۷۵۰ ۰ ۴۸۳۰ A3

۱۴

 

۴۸۵۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۵ ۴۷۵۰ ۰ ۴۸۳۰ A3 ۱۶
۴۸۵۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۵ ۴۷۰۰ ۰ ۴۸۳۰ A3 ۱۸
۴۸۵۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۵ ۴۷۰۰ ۰ ۴۸۳۰ A3 ۲۰
۴۸۵۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۵ ۴۷۰۰ ۰ ۴۸۳۰ A3 ۲۲
۴۸۵۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۵ ۴۷۰۰ ۰ ۴۸۳۰ A3 ۲۵
۴۹۰۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۵ ۴۷۰۰ ۰ ۴۸۳۰ A3 ۲۸
۴۹۰۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۵ ۰
۰ ۴۸۳۰ A3 ۳۲
 

آریا ذوب

 

کاشان

 

ابهر

 

آرین

 

قزوین

 

امیر کبیر

 

آنالیز

 

سایز

۰۰ ۵۲۰۰ ۴۹۵۰  …… ۵۰۲۰  ……  

A2

۸

 

 ۴۹۲۰ ۴۹۵۰ ۴۸۵۰ ۰ ۰  .۰  

A2

۱۰

 

 ۰ ۴۹۵۰ ۴۸۵۰ ۴۹۵۰ ۴۸۲۰  …… A2

۱۲

 

۰ ۵۲۰۰ ۴۹۵۰ ۵۰۰۰ ۴۹۵۰ A3

۱۰

 

۰ ۵۲۰۰ ۴۹۵۰ ۵۰۰۰ ۴۸۵۰ A3

۱۲

 

۴۸۵۰ ۴۹۵۰ ۴۸۵۰ ۴۸۰۰ A3

۱۴

 

۴۸۵۰ ۴۹۵۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۰   ۴۸۰۰ A3 ۱۶
۴۸۵۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۰   ۴۸۰۰ A3 ۱۸
۴۸۵۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۰   ۴۸۰۰ A3 ۲۰
۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۰

 

  ۴۸۰۰ A3 ۲۲
۰ ۴۸۵۰ ۴۸۵۰   ۴۸۰۰ A3 ۲۵
۰ ۴۸۵۰   ۴۸۰۰ A3 ۲۸
  ۴۸۵۰   ……      A3 ۳۲

بیشتر بدانید
قیمت میلگرد ساده تهران

قیمت میلگرد ساده تهران

قیمت میلگرد ساده تهران

قیمت میلگرد ساده تهران

لیست قیمت میلگرد ساده تهران

نام کالا

سایز-وزن

محل بارگیری

قیمت (تومان)

میلگرد ساده ۱۰-نوردی  ۶ متری-۳ کیلو  بنگاه تهران ۴۹۰۰
میلگرد ساده ۱۰  نوردی ۶ متری-۳٫۵ کیلو  بنگاه تهران  ۴۸۵۰
میلگرد ساده ۱۰ -نوردی ۶ متری-بالای ۳٫۵ کیلو کارخانه-تهران ۴۸۰۰
میلگرد ساده ۱۰-نوردی نرمال  بنگاه تهران  ۴۷۰۰
میلگرد ساده ۱۶ نیشابور  ۱۲ متری  بنگاه تهران ۰
میلگرد ساده ۸ -نوردی ۶ متری  بنگاه تهران ۰
میلگرد ساده ۲۰ -نوردی  ۶ متری  بنگاه تهران-کارخانه
میلگرد ۱۰ ساده کارگاه ۶ متری کارخانه ۰

۷

بیشتر بدانید
قیمت میلگرد کلاف تهران

قیمت میلگرد کلاف کارخانه

قیمت میلگرد کلاف کارخانه

قیمت میلگرد کلاف تهران

لیست قیمت میلگرد کلاف تهران

نام کالا

سایز

محل بارگیری

قیمت تومان (کیلوگرم)

میلگرد کلاف ۶/۵ ابهر ۸ کلاف کششی

۰۰

۱۰ کلاف کششی

۰۰

۸ کلاف آجدارساختمانی

۰

کارخانه ۵st1006نیمه کشش  ۶۱۹۰

۳stساختمانی   ۵۹۷۰

۵/۵ rstکششی ۶۱۵۰

rst  ۱۰۰۸فوق کششی۶۰۵۰

میلگرد ۶/۵ نطنز کارخانه ۶٫۵ گرید ۱۰۰۶         ۶۰۵۰
۶٫۵ گرید ۱۰۰۸       ۶۰۰۰
میلگرد ۶/۵ کاشان -کششی کارخانه ۶٫۵ گرید۱۰۰۶           ۶۱۰۰
۶٫۵ گرید۱۰۰۸         ۶۱۰۰
میلگرد ۶/۵ ملایر کارخانه ساختمانی         ۵۷۵۰
بیشتر بدانید