بایگانی برای قیمت میلگرد

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار در کارخانه

 

پرشین

 

میانه

 

فایکو

 

بافق

 

ذوب

 

نیشابور

 

آنالیز

 

سایز

…..  ……  …… ۴۵۰۰  ……  …….  

A2

۸

 

 ….     ۰  ۰ —–  

A2

۱۰

 

 …….   ۰

۰  —– A2

۱۲

 

۴۴۰۰ ۰ ۴۳۲۰ ۴۴۰۰ ۰ ۴۴۵۰ A3

۱۰

 

۴۳۰۰ ۴۳۲۰ ۴۱۵۰ ۴۲۵۰ ۴۳۵۰ ۴۲۹۰ A3

۱۲

 

۴۲۳۰ ۴۲۳۰ ۴۰۷۰ ۴۱۵۰ ۴۲۵۰ ۴۱۳۰ A3

۱۴

 

۴۱۰۰ ۴۱۷۰ ۴۰۷۰ ۴۱۵۰ ۴۱۲۰ ۴۱۳۰ A3 ۱۶
۴۱۰۰ ۴۱۷۰ ۴۰۷۰ ۴۱۰۰ ۴۰۹۰ ۴۱۳۰ A3 ۱۸
۴۱۰۰ ۴۱۷۰ ۴۰۷۰ ۴۱۰۰ ۴۱۷۰ ۴۱۳۰ A3 ۲۰
۴۱۰۰ ۴۱۷۰ ۴۰۷۰ ۴۱۰۰ ۴۰۹۰ ۴۱۳۰ A3 ۲۲
۴۱۰۰ ۴۱۷۰ ۴۰۷۰ ۴۱۰۰ ۴۰۹۰ ۴۱۳۰ A3 ۲۵
۴۲۳۰ ۴۱۷۰ ۰ ۴۱۰۰ ۰ ۴۱۳۰ A3 ۲۸
۴۲۳۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ A3 ۳۲

۴۱۴۰​

۴۱۰۰​

 

 

آریا ذوب


کاشان
 

ابهر

 

آرین

 

قزوین

 

امیر کبیر

 

آنالیز

 

سایز

۴۳۵۰
 …… ۴۳۰۰  ……  

A2

۸

 

۰ ۴۳۲۰ ۴۱۵۰ ۴۱۵۰  

A2

۱۰

 

 ۰ ۴۲۲۰ ۴۲۷۰ ۴۱۲۰  …… A2

۱۲

 

۰ ۴۶۰۰ ۴۰۹۰ ۴۲۵۰ ۴۳۵۰ A3

۱۰

 

۰ ۴۵۰۰ ۴۳۲۰ ۴۱۷۰ ۴۳۰۰ A3

۱۲

 

۴۲۰۰ ۴۲۰۰ ۴۲۲۰ ۴۲۰۰ ۴۲۵۰ A3

۱۴

 

۴۲۰۰ ۴۲۰۰ ۴۲۲۰ ۴۲۰۰   ۴۲۵۰ A3 ۱۶
۴۱۲۰ ۴۱۷۰ ۴۲۲۰ ۴۲۰۰   ۴۲۵۰ A3 ۱۸
۴۱۲۰ ۴۱۷۰ ۴۲۲۰ ۴۲۰۰   ۴۲۵۰ A3 ۲۰
۴۱۷۰ ۴۲۲۰ ۴۲۰۰ ۴۲۵۰ A3 ۲۲
۴۱۷۰ ۴۲۲۰   ۴۲۵۰ A3 ۲۵
  ۴۲۵۰ A3 ۲۸
  ۴۳۰۰   ……      A3 ۳۲

۴۱۲۰​

 

 

xs

بیشتر بدانید
قیمت میلگرد ساده تهران

قیمت میلگرد ساده تهران

قیمت میلگرد ساده تهران

قیمت میلگرد ساده تهران

لیست قیمت میلگرد ساده تهران

نام کالا

سایز-وزن

محل بارگیری

قیمت (تومان)

میلگرد ساده ۱۰-نوردی  ۶ متری-۳ کیلو  بنگاه تهران ۴۶۰۰
میلگرد ساده ۱۰  نوردی ۶ متری-۳٫۵ کیلو  بنگاه تهران ۴۶۰۰
میلگرد ساده ۱۰ -نوردی ۶ متری-بالای ۳٫۵ کیلو کارخانه-تهران ۴۵۸۰
میلگرد ساده ۱۰-نوردی نرمال  بنگاه تهران  ۴۳۸۰
میلگرد ساده ۱۶ نیشابور  ۱۲ متری  بنگاه تهران ۰
میلگرد ساده ۸ -نوردی ۶ متری  بنگاه تهران ۰
میلگرد ساده ۲۰ -نوردی  ۶ متری  بنگاه تهران-کارخانه
میلگرد ۱۰ ساده کارگاه ۶ متری کارخانه ۰
بیشتر بدانید
قیمت میلگرد آجدار تهران

قیمت میلگرد آجدار تهران

 

پرشین

 

میانه

 

فایکو

 

الماس

 

ذوب

 

نیشابور

 

آنالیز

 

سایز

             

A2

۸

 

             

A2

۱۰

 

            A2 ۱۲

 

            A3 ۱۰

 

            A3 ۱۲

 

۴۱۸۰   ۴۱۹۰   ۴۲۵۰ ۴۲۷۰ A3 ۱۴

 

۴۱۸۰   ۴۱۹۰   ۴۲۵۰ ۴۲۷۰ A3 ۱۶
۴۱۸۰   ۴۱۹۰   ۴۱۵۰ ۴۲۷۰ A3 ۱۸
۴۱۸۰   ۴۱۹۰   ۴۲۵۰ ۴۲۷۰ A3 ۲۰
۴۱۸۰   ۴۱۹۰     ۴۲۷۰ A3 ۲۲
۴۱۸۰   ۴۱۹۰   ۴۱۵۰ ۴۲۷۰ A3 ۲۵
            A3 ۲۸
 

 

          A3 ۳۲
 

آریا ذوب

 

خرمدشت

 

ابهر

 

بافق

 

قزوین

 

امیر کبیر

 

آنالیز

 

سایز

    ۴۴۰۰   ۴۳۵۰    

A2

۸

 

۴۱۹۵   ۴۲۶۰   ۴۱۷۰    

A2

۱۰

 

۴۱۹۵   ۴۲۶۰  

 

۴۱۷۰   A2 ۱۲

 

          ۴۳۵۰ A3 ۱۰

 

          ۴۲۴۰ A3 ۱۲

 

۴۱۸۰         ۴۱۸۰ A3 ۱۴

 

۴۱۸۰         ۴۱۸۰ A3 ۱۶
۴۱۸۰     ۴۱۹۰   ۴۱۸۰ A3 ۱۸
۴۱۸۰     ۴۱۹۰   ۴۱۸۰ A3 ۲۰
      ۴۱۹۰   ۴۱۸۰ A3 ۲۲
      ۴۱۹۰   ۴۱۸۰ A3 ۲۵
          ۴۱۸۰ A3 ۲۸
 

 

        ۴۱۸۰ A3 ۳۲

 

 

شرکت نگین فولاد السا
قیمت انواع میلگرد آجدار در انبار تهران
Instagram: _ahan.com_
Telegram: @ahandatcom
Tel: 66395398_ 66396717
Tel: 66396742_ 66396491
کارشناس فروش: کاظمی - خلیلی- گلپایگانی
تمامی قیمت ها به تومان میباشد.

بیشتر بدانید
قیمت میلگرد کلاف تهران

قیمت میلگرد کلاف کارخانه

قیمت میلگرد کلاف کارخانه

قیمت میلگرد کلاف تهران

لیست قیمت میلگرد کلاف تهران

نام کالا

سایز

محل بارگیری

قیمت تومان (کیلوگرم)

میلگرد کلاف ۶/۵ ابهر ۸ کلاف کششی

۰۰

۱۰ کلاف کششی

۰۰

۸ کلاف آجدارساختمانی

۰

کارخانه ۵st1006نیمه کشش  ۰

۳stساختمانی   ۰

۵/۵ rstکششی ۰

rst  ۱۰۰۸فوق کششی۰

میلگرد ۶/۵ نطنز کارخانه ۶٫۵ گرید ۱۰۰۶         ۰
۶٫۵ گرید ۱۰۰۸       ۰
میلگرد ۶/۵ کاشان -کششی کارخانه ۶٫۵ گرید۱۰۰۶          ۴۷۵۰
۶٫۵ گرید۱۰۰۸         ۰
میلگرد ۶/۵الیگودرز کارخانه ساختمانی         ۴۶۲۰
بیشتر بدانید