بایگانی برای سایز میلگرد

جدول وزنی میلگرد

جدول وزنی میلگرد

جدول وزنی میلگرد

جدول وزنی میلگرد

جدول وزنی میلگرد

جدول وزنی میلگرد ۱۲ متری

وزن هر شاخه میلگرد ۱۲ متری باتوجه به استاندارد جهانی (جدول وزنی میلگرد استاندارد دین) محاسبه شده است.

جدول وزنی سایز میلگرد (mm) وزن شاخه ۱۲ متری میلگرد (Kg)
۸ ۵
۱۰ ۷٫۸
۱۲ ۱۱
۱۴ ۱۵
۱۶ ۲۰
۱۸ ۲۵
۲۰ ۳۰
۲۲ ۳۷
۲۵ ۴۷
۲۸ ۵۸
۳۰ ۶۶
۳۲ ۷۵
۳۴ ۸۵
۳۶ ۹۵
۳۸ ۱۰۶
۴۰ ۱۱۸
بیشتر بدانید
سایز میلگرد

سایز میلگرد

سایز میلگرد

سایز میلگرد

سایز میلگرد

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت (ریال)
۱ سایز میلگرد ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کیلوگرم  
۲ سایز میلگرد ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کیلوگرم
۳ سایز میلگرد ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه کیلوگرم
۴ سایز میلگرد ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه کیلوگرم
۵ سایز میلگرد ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کیلوگرم  
۶ سایز میلگرد ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کیلوگرم  
۷ سایز میلگرد ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کیلوگرم  
۸ سایز میلگرد ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه کیلوگرم
۹ سایز میلگرد ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کیلوگرم  
۱۰ سایز میلگرد ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کیلوگرم ۰
بیشتر بدانید