نبشی و ناودانی استیل

نبشی و ناودانی استیل

پایه اصلی تولید نبشی و ناودانی استیل شمش استیل است که در نوع پرسی و فابریک تولید میشود در نوع پرسی با خم کردن ورق با دستگاه رول فرمینگ وطی مراحل برشکاری ورق ها به اشکال مختلف L ، V ( نبشی استیل ) تبدیل میکنند.

همچنین درتولید فابریک استیل گداخت در فرایندهای نورد گرم یا سرد به نبشی و ناودانی استیل تبدیل میشوند.

نبشی و ناودانی استیل به صورت دو ورق استیل عمود بر هم ساخته می شود ، این ورق های استیل دارای عرضی بسیار کمتر از طول خود می باشند و در ضخامت کم تولید می شوند.

انواع نبشی و ناودانی استیل

همچنین نبشی و ناودانی استیل نیز دارای انواع مختلفی می باشد از جمله نبشی که به صورت یک تیکه ورق یکپارچه می باشدو طول آن ۶ متر می باشد که این ورق یکپارچه از وسط خم میشود و در آخر تبذیل به نبشی و ناودانی استیل میشود.

نوعی دیگری از نبشی و ناودانی استیل که در واقعه نبشی فابریک می باشد که به صورت ابتدا در همان مراحل اولیه ساخت نبشی به همان شکلی که باید باشد ساخته می شود و مانند مرحله قبلی یک ورق نمی باشد که طی مراحل بعدی تبدیل به نبشی شود و این کار به وسیله تا زدن این ورق اتفاق می افتد از اول به صورت نبشی و ناودانی تولید می شود.