سایز میلگرد

سایز میلگرد

سایز میلگرد

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت (ریال)
۱ سایز میلگرد ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کیلوگرم  
۲ سایز میلگرد ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کیلوگرم
۳ سایز میلگرد ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه کیلوگرم
۴ سایز میلگرد ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه کیلوگرم
۵ سایز میلگرد ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کیلوگرم  
۶ سایز میلگرد ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کیلوگرم  
۷ سایز میلگرد ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کیلوگرم  
۸ سایز میلگرد ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه کیلوگرم
۹ سایز میلگرد ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کیلوگرم  
۱۰ سایز میلگرد ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کیلوگرم ۰